אג"ח חברתי


ברהט כיום מספר התלמידים המסיימים בגרות ברמה של 4-5 ייחידות לימוד במתמטיקה נמוך משמעותית מהנתונים הכלל ארציים ואף מממוצע הנתונים במגזר הערבי.

הבנק הצטרף בשנת 2019 כמשקיע עוגן ל"אג"ח חברתית" וזאת כדי להגביר את היקף בוגרי מתמטיקה ברמות 4 ו-5 יחידות לימוד בעיר.

אגרות חוב חברתיות מהוות דרך חדשה לקידום תכניות אפקטיביות ולפתרון בעיות חברתיות.

באמצעות ההשקעה באג"ח, ממומנות תכניות לימוד שמטרתן חיזוק התלמידים ברהט בתחום המתמטי. תכנית ההכשרה של התלמידים מובלת על ידי ארגון "בית יציב".

התלמידים המשתתפים בפרויקט נמצאים כרגע בכיתה י' כאשר הצלחת הפרויקט תימדד סופית תוך כ-3 שנים בהתאם למספר התלמידים אשר יסיימו את התיכון עם בגרות הכוללת 4-5 יחידות לימוד במתמטיקה.