Generic placeholder image

מימוש זכאות בהסדר פשרה ביצוגית


הודעה ללקוחות הבנק

בהתאם להסדר פשרה, שאושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו ביום 31.5.15, בת"צ 1714-08; ת"צ 1346-08; ת"צ 1347-08; ת"צ 1463-09, זכאים לקוחות של הבנק, של בנק לאומי, של בנק הפועלים, של בנק דיסקונט ושל הבנק הבינלאומי הראשון, שהיה להם חשבון עו"ש ו/או חח"ד ואו חש"ק באותם בנקים במהלך השנים 1.1.1990 ועד 30.6.2008 ("תקופת הזכאות"), להחזר כספי.

בהתאם להסדר הפשרה, אם היה לך חשבון עו"ש, חשבון חח"ד או חשבון חש"ק בבנק במהלך תקופת הזכאות ואתה מחזיק כיום באותו החשבון או בחשבון אחר בבנק, אתה זכאי להחזר כספי אשר יועבר לחשבון הבנק שלך.

בהתאם להסדר פשרה, אם במהלך תקופת הזכאות החזקת חשבון עו"ש, חשבון חח"ד או חשבון חש"ק בבנק לאומי, בבנק הפועלים, בבנק דיסקונט או בבנק הבינלאומי אולם כיום אינך מחזיק באותו בנק בחשבון עו"ש, חשבון חח"ד או חשבון חש"ק עליך לפנות, לצורך מימוש זכאותך, לחברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ, ולצרף לפנייה זו הצהרה (במידה ויש לך תדפיס מחשבון הבנק שהחזקת במהלך השנים 1.1.1990 ועד 30.6.2008 באותו הבנק) או תצהיר שנחתם בפני עורך דין (אם אין בידך תדפיס מחשבון הבנק שהחזקת במהלך השנים 1.1.1990 ועד 30.6.2008 באותו הבנק). ההצהרה או התצהיר (בהתאם למקרה) צריכים לכלול את כל הפרטים הנדרשים בהם. הזכאות להחזר היא לגבי חשבון אחד שהחזקת באותם בנקים בתקופת הזכאות אולם אינך מחזיק באותם בנקים כיום.

לתשומת לבך, אם אתה מחזיק כיום בחשבון עו"ש ו/או חח"ד ו/או חש"ק בבנק, בבנק לאומי, בבנק הפועלים, בבנק דיסקונט או בבנק הבינלאומי והחזקת באותו בנק חשבון מהסוג האמור גם בתקופת הזכאות אינך זכאי להגיש הצהרה או תצהיר.

אם את/ה עומד/ת בתנאים שפורטו לעיל ומעוניין/ת לממש את זכאותך, ויש ברשותך תדפיס מחשבון הבנק שהחזקת במהלך השנים 1.1.1990 ועד 30.6.2008, הינך נדרש/ת לחתום על הצהרה על פי ההנחיות שבטופס ההצהרה (לטופס ההצהרה לחץ כאן).

אם את/ה עומד/ת בתנאים שפורטו לעיל ומעוניין/ת לממש את זכאותך ואין ברשותך תדפיס כאמור, הינך נדרש/ת לחתום על תצהיר על פי ההנחיות שבטופס התצהיר (לטופס התצהיר לחץ כאן).

את ההצהרה או התצהיר יש לשלוח לנאמן, חברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ, רח' אחד העם 28, תל אביב-יפו.
ההצהרה או התצהיר חייבים להתקבל אצל הנאמן עד ליום 13.9.2015. איחור בהגשת ההצהרה או התצהיר יגרום לאיבוד הזכאות להחזר כספי.

ניתן לשלוח את ההצהרה או התצהיר לנאמן גם בפקס שמספרו 03-5191208, אשר מופיע על גבי טופס ההצהרה או התצהיר ואשר עומד לרשות הפונים, וזאת כאמור עד ולא יאוחר מיום 13.9.2015 (כולל).


מודעה זו מוגשת כשירות לציבור. הנוסח הקובע הוא נוסח הסדר הפשרה. להסדר הפשרה המלא לחץ כאן.