הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה


ניתנת בזאת הודעה כי ביום 12.4.2022 הוגשה לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ 30742-08-18 תידן חברה לבניין בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "בקשת האישור").

הטענה בבקשת האישור היא כי במקרים שבהם הבנק מחייב חשבון של לקוח המסווג כ"עסק גדול" בעמלת "דמי ניהול קבועים" לפי ס' 1.1.2 לתעריפון הבנק לעסקים גדולים, שהיא עמלה רבעונית הנגבית מראש בתחילת כל רבעון (להלן: "דמי הניהול"), והחשבון נסגר לפני סיום הרבעון בגינו חויבה העמלה, הבנק אינו משיב ללקוח את החלק היחסי של עמלת דמי הניהול בגין התקופה שלאחר סגירת החשבון.

הגדרת הקבוצה: לקוחות הבנק שניהלו חשבון עסק גדול, אשר בתקופה שמיום 14.8.2011 ועד מועד אישור הסכם הפשרה חשבונם נסגר במהלך הרבעון, ולמרות זאת, עקב טעות, לא זוכו בחלק היחסי של דמי הניהול שחויבו בחשבון מראש בתחילתו (להלן: "הקבוצה").

עיקרי הסכם הפשרה: לקוחות הקבוצה יהיו זכאים להחזר הסכום הכולל של החלק היחסי של דמי הניהול שצריך היה לזכות בחשבונות הקבוצה ושלא זוכה, בניכוי שכר הטרחה והגמול שייפסקו על-ידי בית המשפט (להלן: "סכום ההחזר"). בדיקה בקרב חשבונות אשר חויבו מראש בדמי הניהול העלתה כי סכום הזיכוי הכולל ללקוחות הקבוצה עומד על סך של 1,429,184.48 ₪ נכון ליום 30.6.2021 (להלן: "הסכום לזיכוי").

במסגרת המודעה שתתפרסם לאחר אישור הסכם הפשרה, יופנו חברי הקבוצה לאתר האינטרנט של הבנק, לקבלת הנחיות לגבי אופן בדיקת זכאותם לקבלת ההחזר.

הסכום לזיכוי, בניכוי סכומי ההחזר שיועברו לחברי הקבוצה ובניכוי שכ"ט וגמול שייפסקו על ידי בית המשפט, יועבר ל"קרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד" שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "קרן התרומות"), במועדים הקבועים בהסכם.

הצדדים המליצו לבית המשפט על תשלום 3% גמול למבקשת ועל 17% שכ"ט מסכום הזיכוי לב"כ המייצגים בצירוף מע"מ.

מעשה בית דין: הסדר הפשרה, כפוף לאישורו, מהווה מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה כהגדרתה לעיל, במובן זה, שהסדר הפשרה מהווה מיצוי מלא וסילוק סופי ומוחלט, של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, של כל אחד מחברי הקבוצה, כנגד הבנק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, באיזו מהעילות ו/או הטענות שהועלו במסגרת ההליכים המשפטיים, לרבות במסגרת התביעה האישית, ו/או בקשת האישור ו/או בקשר עִמן, בין אם צוינו בכתבי בי-דין, ובין אם לאו, והמבקשת וכל אחד מחברי הקבוצה מוותרים בזה, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאלה. מובהר, כי במסגרת מעשה בי"ד, יהיו חברי הקבוצה, וכל אחד ואחד מהם, מנועים ומושתקים מלתבוע, בהליך אישי ו/או במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ו/או במסגרת תובענה ייצוגית ו/או בהליך אחר מסוג כלשהו, סעד כלשהו בגין איזו מהעילות ו/או הטענות האמורות לעיל.

הגשת התנגדויות להסדר הפשרה והסתלקות מקבוצת התובעים: אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר הפשרה או אחד מהגופים המנויים בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות רשאים להגיש לבית המשפט, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין שכר הטרחה והגמול.

חבר קבוצה אשר איננו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, בתוך המועד האמור לעיל, להתיר לו לצאת מן הקבוצה.

עיון בהסדר הפשרה: הסכם הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית משפט השלום ברחוב שוקן 25 תל אביב, באתר הבנק וכן בתיאום מראש אצל בא כוח המבקשת, עו"ד אלרן שפירא בר-אור דוא"ל: elran@msblaw.co.il.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה. תוכן ההודעה אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.