כלים לשירותך

ריביות פח"ק

תאריך נכונות: 22/04/2019

סוג פקדון: 101 - ‏פח"ק רבית קבועה ‏1‏ יום

עד סכום ריבית שנתית נומינלית אחוז ריבית שנתית אפקטיבית
9,999 - 0
0.01
0.01
49,999 - 10,000
0.01
0.01
99,999 - 50,000
0.01
0.01
499,999 - 100,000
0.01
0.01
500,000 -מ
0.01
0.01
מספרים נתונים באחוזים, בחישוב שנתי.

שיעור הריבית לתיקונים: השיעור יהיה זהה לשיעור הריבית לפיקדון מסוג פח"ק המתייחס לסכומים הגבוהים ביותר.