הקוד האתי של מזרחי טפחות


אנו במזרחי-טפחות מתחייבים לקיים את מכלול מערכות היחסים שלנו: עם הלקוחות, עמיתינו לעבודה והארגון עצמו על בסיס ערכי המוסר והאנושיות המקובלים במתוקנות שבחברות.
 
אמינות, נאמנות ושמירה על כבוד האדם יאפיינו כל מגע שלנו עם סביבתנו מתוך תפיסת עולם הקובעת, כי מערכת יחסים אישית ומקצועית תהיה בת-קיימא רק אם תישען על תשתית ערכית ומוסרית מן המדרגה הגבוהה ביותר.
 
את המשימות המוטלות עלינו נבצע מתוך מחויבות ללקוחותינו ולענייניהם ובה-בעת לבנק ולמטרותיו, ונשאף באופן מתמיד למצוינות. את כל פעילויותינו נבצע מתוך יושרה מקצועית, בהוגנות ובשקיפות.
 
 

אמינות 

נמלא את תפקידנו כעובדי בנק ביושר, בטוהר מידות ובניקיון כפיים. נקפיד על אמינות ודיווח אמת בכל מערכות היחסים שנקיים – בתוך הבנק וכלפי ציבור הלקוחות.
 
 

נאמנות 

  
הנאמנות לענייניהם האישיים והמקצועיים של לקוחותינו מזה וכלפי הבנק ועמיתינו לעבודה מזה, תהיה נר לרגלנו ותנחה את פעילותנו. נזכור תמיד, כי לקוחותינו נותנים בנו את אמונם ומפקידים בידינו נושאים רגישים בעלי חשיבות רבה ביותר עבורם. בד בבד, נמלא באמונה את התפקידים המוטלים עלינו בבנק, ונפעל בנחישות להצלחתו ולהתפתחותו העסקית.
 
 

כבוד האדם 

  
ננהג כבוד בכל אדם באשר הוא, ונהיה קשובים לדומה ולשונה כאחד, מתוך זהירות ורגישות לכבודם ולעניינם. נקפיד לנהוג באורך-רוח, בסבלנות ובסובלנות עם לקוחותינו ועמיתינו, וננקוט כלפיהם גישה מקצועית ועניינית.
 
 

מצוינות 

נפעל ללא ליאות לשפר ולהשתפר; לקדם ולהתקדם על מנת שנוכל להעניק ללקוחותינו את השירות המיטבי והמענה ההולם לצרכיהם המגוונים. נמלא את משימותינו בדבקות ובמסירות ונשאף בעקביות למצוינות, להישגיות ולהתחדשות בתחום המקצועי.
 
 

מחויבות 

נראה עצמנו אחראים ומחויבים לקידום ענייניהם הפיננסיים של לקוחותינו כמו-גם להשגת המטרות והיעדים העסקיים של הבנק. נרתום את הידע המקצועי, הניסיון והכישרון שלנו על מנת לסייע ללקוחותינו בהשגת יעדיהם בתחום הכלכלי מזה, ולתרום תרומה משמעותית להתפתחותו ולשגשוגו של הבנק מזה.
 
 

יושרה 

נפעל על-פי נורמות מקצועיות בלתי-מתפשרות ונשתית את פעילותנו על יושרה וסטנדרטים גבוהים, מבחינה אישית ומקצועית. נשמש דוגמה לסביבתנו בכנות, בניקיון הכפיים וביושר הדרך שבהם ננהג כלפי לקוחותינו, עמיתינו והבנק עצמו. לא נבצע פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות החוק, נהלי הבנק וערכי הקוד האתי שלנו.
 
 

הוגנות 

נתחשב בצרכיהם המגוונים של לקוחותינו וננהג עימם, כמו עם עמיתינו לעבודה, בהוגנות ובהגינות. נקפיד על הדדיות ואכפתיות ביחסינו עם כל הסובבים אותנו ונראה עצמנו אחראים לרווחת לקוחותינו ובו-בזמן לקידום עסקי הבנק – מקור פרנסתנו.
 
 

שקיפות 

נדאג לשקיפות ובהירות בקשרינו עם עמיתינו ועם לקוחותינו ונציג בפניהם מידע מרבי ותמונת מצב מלאה וברורה ככל שניתן בכל נושא, בדרך שתאפשר להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. נפעל בפתיחות ובשיתוף פעולה עם הכפיפים והמנהלים בבנק ונפעל לקיומם של תהליכי עבודה ותוצרים ברורים ונהירים.
 
 
 
​​