איסור הלבנת הון

כחלק מהמלחמה העולמית בהלבנת הון חוקקה הכנסת בתאריך 17/8/2000 את חוק איסור הלבנת הון. בעקבות החוק ומתוקפו פורסמו צווים המחייבים את הגופים הפיננסיים השונים. על תאגידים בנקאיים הוחל צו איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) התשס"א-2001, כפי שפורסם ע"י נגיד בנק ישראל ונכנס לתוקף ביום 17/2/2002.
 

מהי הלבנת הון?   

הלבנת הון היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשע (רשימת עבירות פורטה בחוק), כדי להסוות את מקורו העברייני או את בעליו האמיתיים ולשוות לרכוש אופי חוקי ותמים. הפקדת כספי פשע בחשבונות בנק חוקיים עלולה להביא לטשטוש מקור הכסף וזהות בעליו ולאפשר שימוש עתידי בכסף למימון פעולות טרור, עבריינות, סמים ופשע מאורגן.
 
 

המלחמה בהלבנת הון  

 הרשויות הנלחמות בפשיעה בעולם הבינו, שהרגע בו חודרים כספי הפשיעה אל המערכת הבנקאית הלגיטימית הינו רגע קריטי, בו ניתן לחשוף את העבריינים ולחסום את הלבנת ההון. מטרות המלחמה בהלבנת הון הן חשיפת מלביני הון לצד צמצום הפשיעה העתידית עקב הקטנת האפשרויות להשתמש ברווחים שמקורם בפשע.
 
אחד הכלים המרכזיים במלחמה זו הוא חיוב הגופים הפיננסיים השונים לאמת את זהות לקוחותיהם ולהחתימם על הצהרה, שתפרט אם הינם מנהלים את החשבון עבור עצמם או עבור אחרים ("נהנים").
 
נוסף על כך, תאגידים נדרשים להצהיר מי בעלי השליטה בהם באמצעות טופס הצהרה על בעל שליטה, ובמידה שאינם רשומים ברשם החברות בישראל, הם נדרשים גם להמציא לבנק אישור עורך דין לאימות פרטי התאגיד.
 
בנק מזרחי-טפחות מייחס חשיבות רבה ליישום החוק וההוראות על פיו. המאמץ הנדרש מלקוחות הבנק במילוי החובות הנובעות מהחוק הוא מזערי וחיוני, והבנק עושה כל שביכולתו לסייע ללקוחותיו בכך.
 
 

חתימה על טופס הצהרה על נהנה/ים בחשבון 

 "נהנה" הוא אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית הפעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש והכל במישרין או בעקיפין.
בהתאם לדין, נדרש הבנק לקבל מכל לקוח הצהרה האם הוא פועל בחשבון עבור עצמו או כנאמן עבור אדם אחר או עבור תאגיד. על ההצהרה לכלול את פרטי הנהנה או הנהנים בחשבון, או לקבוע כי אין נהנה בזכויות בחשבון פרט לבעל החשבון.
על פי הוראות בנק ישראל, אין לפתוח חשבון ללקוח המסרב לחתום על הצהרת נהנה.
 
הנחיות בנושא טופס הצהרה על נהנה בחשבון:
 •   בחשבון פרטי- עליך לחתום בתחתית הטופס
 •   בחשבון משותף- על כל בעלי החשבון לחתום בתחתית הטופס
 •   את טופס ההצהרה המקורי והחתום יש למסור באחד מסניפי מזרחי-טפחות
 •  (דואר/מסירה עצמאית)
 •   שינוי של הצהרה קיימת - ניתן לשלוח את הטופס לסניף בו מתנהל חשבונך באמצעות מכשיר הפקס.
   יש למען את הטופס לגורם המטפל בחשבונך ולוודא שאכן התקבל. במקביל, יש להעביר למזרחי-טפחות את הטופס המקורי (דואר/מסירה עצמאית).
 
טפסים להורדה
 

חובות זיהוי והכרת הלקוח 

 צו איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור מחייב תאגידים בנקאיים לזהות, לדווח ולנהל רישומים לגבי לקוחותיהם.
 
בין היתר, הצו אוסר על פתיחת חשבון בטרם:
 •   זוהה הלקוח באמצעות תעודת זהות (דרכון תקף ומסמך נוסף בזיהוי תושב חוץ או מסמכים
  מיוחדים מתאגידים)
 •   פרטי תושב ישראל אומתו מול מרשם האוכלוסין
 •   צילומים של מסמכי הזיהוי נשמרו בבנק
 •   הצהרות על נהנה/ים (בעלי שליטה בתאגידים) מולאו כדין
 
בנק ישראל מחייב את הבנקים להכיר את הלקוח, את עסקיו ואת אופי הפעילות בחשבונותיו.
 
הבנקים, כיתר הגופים הפיננסיים, מחויבים להעביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על פעולות כספיות מסכום מסוים שנקבע בצו. כן מחויבים הבנקים לדווח על כל פעולה הנחזית בעיניהם כ"פעולה בלתי רגילה", משמע לדעת הבנק, הפעולה אינה תואמת את מהלך העסקים הרגיל של הלקוח.
 
 

דרישות בעת פתיחת חשבון  

בבואך לפתוח חשבון בנק:
 •   עליך להציג מסמכי זיהוי המחויבים בצו. תושב ישראל נדרש להציג תעודת זהות תקפה כולל ספח.
פקיד הבנק יקליד את פרטי הזיהוי המופיעים בתעודה ויאמת אותם מול מרשם האוכלוסין במשרד הפנים. רק אם קיימת זהות בין הנתונים ניתן לפתוח חשבון.
בכל מקרה אחר בו הנתונים הרשומים במשרד הפנים אינם תואמים את הרשום בתעודת הזהות, ייתכן שתתבקש לסור ללשכת משרד הפנים הקרובה למקום מגוריך כדי להנפיק תעודת זהות תקינה.
 
נציג הבנק יצלם את תעודת הזהות, והצילום יישמר בארכיב הבנק, על פי דרישת בנק ישראל.

 •   עליך לענות על מספר שאלות הנוגעות לעיסוקך, להשכלתך ולמקורות הכנסתך, כדי לאפשר לבנק להבין את אופי הפעילות הצפוי בחשבון. הנתונים הללו הם חסויים ואישיים ויישמרו במאגרי הבנק, ולא ייעשה בהם שימוש אלא במסגרת המותרת על פי חוק. נודה לשיתוף פעולה מצדך בנושא: סירוב להשיב על שאלות אלה עלול למנוע את פתיחת החשבון.
 •   עליך לחתום על טופס הצהרה על נהנה/ים בחשבון. לקוחות הפטורים מפירוט נהנים יידרשו להמציא מסמכים כנדרש בצו.
 •   תאגידים ידרשו להמציא מסמכי אימות נוספים והצהרה על בעלי שליטה.
החל מתאריך 18/8/2003 הוקפאו על פי החוק חשבונות פרטיים בהם חסרים פרטי זיהוי, וחשבונות תאגידים שלא המציאו את המסמכים הנדרשים.
 
* המידע הנמסר כאן הוא לצורכי הסברה בלבד.