כלים לשירותך

דו"ח פניות הציבור לשנת 2018

פניות שהתקבלו וטופלו בין 1 בינואר ל 31 בדצמבר 2018


​​​​סוג פניה

טופלו

התקבלו

תלונה

1916

1931

בקשה

606

608

 


משכי זמן (בימים קלנדרים)

 ​

46 או יותר

31-45

16-30

01-15

מספר התלונות

-

49

515

1,352

שיעור מסך הפניות

-

3%

27%

70%נושאי הפנייה

נושא

מספר התלונות

שיעור מסך הפניות

אמצעי תשלום

399

21%

אשראי לדיור

334

17%

איכות השירות

321

17%

עובר ושב (חח"ד)

311

16%

אשראי (לא לדיור)

203

11%

פעילות נוספת של התאגיד

186

10%

פיקדונות וחסכונות

48

2%

מט"ח

38

2%

ניירות ערך

31

2%

מידע

26

1%

אחר

16

1%

חשבון ללא תנועה

3

0%ממצאים (מסקנות)

 

לא בסמכות היחידה

סיום טיפול ללא קביעת עמדה

לא מוצדק

מוצדק

מספר התלונות

9

475

1,253

179

שיעור מסך הכל

1%

25%

65%

9%

 

 *מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.