כלים לשירותך

דו"ח פניות הציבור לשנת 2019

פניות שהתקבלו וטופלו בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2019


​​​​סוג פניה

טופלו

התקבלו

תלונה

1,860

1,883

בקשה

420

422

 


משכי זמן (בימים קלנדרים)

 ​

46 או יותר

31-45

16-30

01-15

מספר התלונות

-

108

769 983

שיעור מסך הפניות

-

5.81%

41.34% 52.85%נושאי הפנייה

נושא

מספר התלונות

שיעור מסך הפניות

אמצעי תשלום

370

19.89%

אשראי לדיור

364

19.57%

איכות השירות

291

15.65%

עובר ושב (חח"ד)

262

14.09%

אשראי (לא לדיור)

226

12.15%

פעילות נוספת של התאגיד

183

9.84%

מט"ח

46

2.47%

פיקדונות וחסכונות

39

2.1%

ניירות ערך

31

1.67%

מידע

18

0.97%

אחר

27

1.45%

חשבון ללא תנועה

3

0.16%​ממצאים (מסקנות)

 

לא בסמכות היחידה

סיום טיפול ללא קביעת עמדה

לא מוצדק

מוצדק

מספר התלונות

8

395

1,237

220

שיעור מסך הכל

0.43%

21.24%

66.51%

11.83%

 

 *מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.  


​​