הסדר פשרה ייצוגית בנושא הפקדת עד 100 מטבעות

 
הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
(ת"צ 12430-05-18 רוזנפלד נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק"))
בהתאם להוראות סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 19.12.19 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט גד גדעון), המאשר את הסדר הפשרה (להלן: "הסדר הפשרה") שגובש בהליך הבקשה לאישור התובענה הייצוגית שבכותרת (להלן: "הבקשה לאישור").
1. במסגרת בקשת האישור נטען, כי בעוד שתעריפון הבנק קובע כי לקוחות הבנק המבצעים פעולות של הפקדה/משיכה/פריטה של פחות מ-100 מטבעות פטורים מתשלום עמלה, הרי שבפועל הבנק גובה על פעולות כאמור עמלת "פעולה על ידי פקיד". לחלופין, נטען כי מאחר שהבנק אינו מעמיד לרשות לקוחותיו מכונות אוטומטיות לביצוע הפקדה, משיכה ופריטה של מטבעות בערוץ ישיר, הרי שבגין פעולות אלה הוא אינו רשאי לחייב את לקוחותיו בעמלת פעולה על ידי פקיד, אלא בעמלת "פעולה בערוץ ישיר" בלבד. זאת, לאור הערה בתעריפון המלא שבכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008 ("התעריפון המלא"), לפיה כאשר הבנק לא מעמיד חלופה סבירה לבצע פעולות במזומן בערוץ ישיר אלא על ידי פקיד בלבד, תיגבה עמלה בשיעור של פעולה בערוץ ישיר בלבד ("הערה מס' 2").
2. המשיב הגיש תשובה מטעמו לבקשת האישור, במסגרתה דחה את כלל הטענות שעלו במסגרתה, וטען כי פעולות של הפקדה/משיכה/ פריטה של מטבעות נופלות לגדרן של שתי עמלות נפרדות המפורטות בתעריפון המלא - עמלת פעולה על ידי פקיד ועמלת טיפול במזומנים על ידי פקיד, הנגבית על כל קבוצה של 100 מטבעות. על מנת למנוע כפל עמלות באותו שירות, קבע נגיד בנק ישראל בתעריפון המלא כי בגין פעולות במטבעות ניתן לגבות את כל אחת משתי העמלות הנ"ל, ובלבד שתיגבה אחת מהן בלבד, ולא שתיהן יחד. וכך פועל המשיב – בגין פעולות של הפקדה, משיכה או פריטה של עד 100 מטבעות גובה המשיב עמלת פעולה על ידי פקיד בלבד, ובגין פעולות אלה בכמות של 100 מטבעות ומעלה גובה עמלת טיפול במזומנים על ידי פקיד בלבד. בהתאם, ההערה בתעריפון הבנק המופיעה לצד עמלת "טיפול במזומנים על ידי פקיד" אמנם קובעת כי עמלה זו לא תשולם בגין עד 100 מטבעות, אולם אין משמעותה כי עמלת פעולה על ידי פקיד החלה גם כן על אותן הפעולות לא תחויב אף היא. באשר לטענתו החלופית של המבקש נטען בתשובה, כי הערה מס' 2 עוסקת בהפקדת מזומן בלבד, ואינה חלה על משיכת מזומן או פריטת מזומן, כך שבוודאי שלגבי פעולות אחרונות אלה דין הטענה החלופית להידחות. שנית, הערה מס' 2 אינה נוגעת להפקדת מטבעות בערוץ ישיר, שכן לא מדובר ב"אפשרות סבירה" עליה מדברת ההערה, אלא על הפקדת שטרות בלבד. שלישית, הבנק פעל על פי הוראת הערה מס' 2 ומאפשר הפקדת מזומן בערוץ ישיר, ועל כן הוא רשאי לגבות בעד ביצוע אותן פעולות – הפקדת מזומן – עמלת פעולה על ידי פקיד, בהתאם להוראות התעריפון. המבקש הגיש תגובה לתשובה, במסגרתה הוא הגיב לטענות הבנק.
3. קבוצת התובעים המיוצגים - כל מי שבמהלך התקופה הרלוונטית ביצע בבנק פעולה של הפקדה, משיכה או פריטה של פחות מ-100 מטבעות. "התקופה הרלוונטית": החל מיום 7.5.11 (7 שנים לפני הגשת הבקשה לאישור דנן) ועד למועד פסק הדין שאישר את הסדר הפשרה.
4. עילות התובענה – כפי שפורטו בבקשה לאישור: הפרת כללי הבנקאות ותעריפון הבנק, הפרת חובה חקוקה, רשלנות, הפרת חוזה, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובת אמון מוגברת.
5. עיקרי הסדר הפשרה - בהתאם להסדר הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, לצורכי פשרה בלבד, בכפוף לקיומו של מעשה בית דין, ומבלי שהדבר יהווה הודאה מצידו בדבר קיומה של חובה לעשות כן, מסכים הבנק, בכפוף לסילוק מלא, סופי ומוחלט של כל הטענות הנטענות בבקשת האישור ובתובענה, לפעול, כדלקמן:
(א) בעד פעולות של הפקדה של פחות מ-100 מטבעות בלבד על ידי פקיד יגבה הבנק עמלת "פעולה על ידי פקיד" (כיום 6.8 ש"ח) במחיר של עמלת "פעולה בערוץ ישיר" (כיום 1.76 ש"ח), כך שהלקוחות ישלמו בפועל 1.76 ש"ח בלבד (נכון למחיר העמלות כיום). מחיר העמלות יהיה בהתאם לקבוע באותו מועד בתעריפון הבנק. כל זאת כל עוד לא יעמיד הבנק לרשות הלקוחות אפשרות סבירה לבצע פעולות של הפקדת מטבעות בערוץ ישיר.
(ב) למניעת כל ספק, הבנק יבהיר בתעריפון שהוא מפרסם ללקוחותיו היחידים והעסקים הקטנים, כי פעולות של הפקדה, משיכה ופריטה של פחות מ-100 מטבעות בלבד על ידי פקיד אינן פטורות מתשלום עמלה. לצורך כך, תימחק הערה מס' (1) המופיעה כיום לצד עמלת "טיפול במזומנים ע"י פקיד" שבתעריפון הבנק, לפיה: "(1) עד 100 מטבעות – פטור", ובמקומה תבוא ההערה הבאה: "(1) בעד פעולות של פחות מ-100 מטבעות בלבד תיגבה עמלת "פעולה ע"י פקיד", בכפוף להערה מס' (2) שלצד עמלת "פעולה ע"י פקיד" לעיל".
(ג) הבנק יבצע את המפורט בס"ק (א)-(ב) לעיל בתעריפון ובמערכותיו בתוך 6 חודשים מיום מתן פסק הדין לעיל, ובכפוף לקבלת אישור מבנק ישראל לשינוי הנדרש בתעריפון הבנק כמפורט בס"ק (ב) לעיל. ככל שלא יתקבל אישור בנק ישראל לתיקון המוסכם בס"ק (ב) לעיל, לכולו או לחלקו, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר התחייבויות הצדדים בהסדר זה אשר יעמדו בתוקפן, אולם הצדדים ינסו במקרה כזה להגיע לנוסח אחר של הסעיף, אשר יהיה מקובל על בנק ישראל (במידת האפשר ובהסכמת הצדדים).
(ד) למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההתחייבויות בס"ק (א)-(ב) לעיל כפופות לכל תיקון שייעשה בעתיד, ככל שייעשה, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008 וכן בכל הוראת דין אחרת ו/או הוראת רגולציה שתינתן בעתיד, ככל שתינתן, על ידי בנק ישראל.
6. עיקרי פסק הדין – בפסק הדין נקבע, כי הסדר הפשרה משקף פתרון ראוי והוגן. סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. הסדר הפשרה משקף איזונים ראויים בנסיבות העניין. ההסדר יחסוך התדיינות שעשויה לקחת זמן רב, וגלומה בו תועלת לחברי הקבוצה. צוין, כי בהסדר הפשרה הסכימו הצדדים על קבלת העילה החלופית בכל הנוגע לפעולה של הפקדת פחות מ-100 מטבעות בלבד על ידי הפקיד, כך שהסעד בעניין זה ניתן לחברי הקבוצה – לעתיד, וכי התיקון שהוסכם בתעריפון מהווה פתרון ראוי לטענה העיקרית שבבקשת האישור, ויש בה הבהרה מלאה לגבי זכותו של הבנק לגבות עמלה. משכך מצא בית המשפט הנכבד לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פסק דין.
7. יצוין, כי לא הוגשו התנגדויות כלשהן להסדר הפשרה, והיועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים ובנק ישראל הודיעו על אי התנגדות להסדר הפשרה. בפסק הדין נקבע, כי אין צורך במינוי בודק.
8. מובא בזאת לידיעה, כי עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט יהווה הדבר סילוק סופי ומוחלט של זכויות המבקש וחברי הקבוצה בגין כלל העילות והסעדים שפורטו בבקשת האישור והתגובה לתשובה, הן לגבי העילה העיקרית והן לגבי העילה החלופית הנטענות שם, לרבות בנוגע להפרת כללי הבנקאות והתעריפון ו/או הפרת חובה חקוקה ו/או רשלנות ו/או הפרת חוזה ו/או עשיית עושר ולא במשפט ו/או הפרת חובת האמון, אשר קמו עד למועד אישור הסכם הפשרה, ויהווה מעשה בית דין סופי ומוחלט כלפי כל חברי הקבוצה הנ"ל.
9. הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית המשפט המחוזי בבאר שבע בין השעות 08:30 ל- 13:30, וכן אצל בא כוח המבקש המייצג, עו"ד מיכאל פטרמן, מרחוב תובל 11 רמת גן. 
10. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה. תוכן ההודעה אושר על ידי בית המשפט (כב' השופט גד גדעון) והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

מיכאל פטרמן, עו"ד
שפירא בר-אור מצקין ושות', עורכי דין
ב"כ המבקש 

שרון לובצקי הס, עו"ד
עמית פולק מטלון ושות', עורכי דין
ב"כ המשיב ​
​​