עדכון תנאי פעילות בחשבון פברואר 2018

הבנק ערך שינויים בתנאים המשפטיים לפעילות באשראי.

    
חלק מהשינויים התחייבו מהוראת ניהול בנקאי תקין 450 "הליכי גביית חובות".

חלק מהשינויים נבעו מתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970 ומנהלים פנימיים של הבנק.

 

השינויים מהוראת ניהול בנקאי תקין 450 - ריבית פיגורים (סעיפים 37, 38 ו-49.1) ייכנסו לתוקף מיד.

שאר השינויים המפורטים לעיל ייכנסו לתוקף בתאריך 15.2.2018. 


קישורים למסמך השינויים המפורט ולחוברות המכילות את התנאים המשפטיים 

  

בהתאם למוסכם בסעיף 31 בחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון, אם השינויים הנ"ל אינם מקובלים עליך יש לפנות לבנקאי בסניף.

 

את פירוט השינויים ואת החוברות המעודכנות ניתן לקבל גם בסניף.

 

ניתן לעיין בעדכונים הקודמים​ של תנאי פעילות בחשבון (יולי 2014).
​​​​​​​​​​​​​