ביטול צ'ק

מהו תשלום בצ'ק?

תשלום בצ'ק (המחאה) הוא הוראת תשלום שנותן לקוח (כותב הצ'ק) לבנק, כדי שזה יעביר למוטב (מושך הצ'ק) סכום כסף מסוים. כל עוד לא בוצעה הוראת התשלום והכסף לא הועבר, באפשרותך כלקוח לבטל את הצ'ק באמצעות הוראת ביטול. 
 
 

באילו נסיבות מבטלים צ'ק?

 • הצ'ק אבד
 • הצ'ק נגנב
 • קיים סכסוך בין הלקוח לבין המוטב
 • הכסף שולם אולם השירות או המוצר לא התקבלו (כשל תמורה)
 
 

עד מתי אפשר לבטל צ'ק?

באפשרותך לתת הוראה לביטול צ'ק עד ליום הצגת הצ'ק בסניף לצורך הפקדה, כולל אותו יום.
 
בקשה לביטול צ'ק יכולה להתייחס:
 • לצ'ק ספציפי
 • לסדרת צ'קים (במקרה כזה עליך לציין את מספרו המלא של הצ'ק הראשון בסדרה, ואת מספרו המלא של הצ'ק האחרון)
 • לכל הצ'קים שנמצאים ברשותך
 • לצ'ק (או צ'קים) לפי הסכום הנקוב בו בלבד (גם ללא מס' הצ'ק)
 
 

כיצד מבטלים צ'ק?

כדי לבטל צ'ק, עליך להגיש הוראת ביטול בכתב לסניף עליו משוך הצ'ק.
בבקשה לביטול צ'ק חשוב לציין את כל 7 הספרות של הצ'ק המבוטל. במידה ואין ברשותך את מספר הצ'ק יש לציין את הסכום הנקוב עליו. אפשר לבטל צ'ק בדרכים הבאות:
 • בסניף: באפשרותך להגיע לסניף ולתת הוראת ביטול בכתב ובחתימתך
 • בפקס: באפשרותך לשלוח הוראה לביטול צ'ק החתומה על ידך גם אם אינך חתום על טופס הוראה טלפונית.
 • בטלפון: באפשרותך להעביר הוראה לביטול צ'ק בטלפון, גם אם אינך חתום על טופס הוראה טלפונית, ובתנאי שנציג הבנק זיהה אותך באופן ודאי. במקרה כזה עליך להגיע בהקדם האפשרי לאחד מסניפי הבנק, כדי לחתום על הוראת הביטול.
לנוחיותך, שירות האינטרנט של מזרחי-טפחות מאפשר לך לעקוב אחר פעולת ביטול הצ'ק.
 
 

מי יכול לתת הוראה לביטול צ'ק?

בעל החשבון יכול לתת הוראה לביטול צ'ק. במקרה של חשבון שבו יש כמה מורשי חתימה, מספיקה חתימה של אחד מהם לביטול הצ'ק​.
 
 

כיצד פועל הבנק לאחר קבלת הוראה לביטול צ'ק?

 • לאחר שההוראה שלך לביטול צ'ק התקבלה בבנק, לא תחויב על הצ'ק.
 • בכל מקרה שצ'ק מוצג לתשלום בדלפק, מבוצעת במערכת בדיקה אוטומטית האם הוא מבוטל.
 
 

מהו תוקף הוראה לביטול צ'ק?

כל הוראה לביטול צ'ק תישמר במאגר הצ'קים המבוטלים למשך תקופה של 10 שנים או עד לסגירת הוראת הביטול.

האם ניתן לבטל את הוראת הביטול?

 • כל מורשה חתימה בחשבון יכול להורות לבנק לבטל את הוראת הביטול. פעולה זו נקראת סגירת ביטול.
 • את הוראת סגירת הביטול יכול לתת אותו מורשה חתימה שמסר את הוראת הביטול ללא צורך בחתימות נוספות של מורשי החתימה האחרים בחשבון. אם הוראת הביטול המקורית ניתנה על ידי כל מורשי החתימה בחשבון, כל אחד מהם צריך לחתום על הוראת סגירת הביטול .
 • סגירת ביטול אפשרית עד שנה מתאריך ביטול הצ'ק.