עדכון תנאי פעילות בחשבון (יולי 2014)

הבנק ערך שינויים בתנאים המשפטיים לניהול חשבון, לפעילות באשראי ופעילות בני"ע.

    
חלק מהשינויים התחייבו מפסיקת בית המשפט העליון והוראות בנק ישראל בעקבותיה, ומשינויים בתנאי הפיקדונות הנובעים מהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 421 בעניין "הפחתה או תוספת בשיעורי הריבית".

    
חלק מהשינויים בתנאים הכלליים לפעילות בניירות ערך נובעים ממכתב המפקח על הבנקים מיום 16/1/13, בדבר אימוץ המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת שירותי הקסטודי בישראל.

מרבית השינויים הנם לטובת הלקוח ובתוקף כבר היום. בהודעה שנשלחה ללקוחות מפורטים שאר השינויים אשר ייכנסו לתוקף בתאריך 17/3/16. 


קישורים למסמך השינויים המפורט ולחוברות המכילות את התנאים המשפטיים 

  

בהתאם למוסכם בסעיף 31 בחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון, אם השינויים הנ"ל אינם מקובלים עליך, יש לפנות לבנקאי בסניף.

 

את פירוט השינויים ואת החוברות המעודכנות ניתן לקבל גם בסניף.

 

ניתן לעיין בעדכונים הקודמים​ של תנאי פעילות בחשבון (נובמבר 2012).
​​​​​​​​​​​​​​​