כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

קבלת הדירה


מה כדאי לבדוק לפני המעבר לדירה החדשה?

  • הודעה מראש - מומלץ לדרוש כי מסירת הדירה תעשה לאחר מתן הודעה בזמן סביר ומראש. 
  • בדיקה יסודית - רצוי לקבל את החזקה על הדירה לאחר ביצוע ניקיון יסוד שיאפשר לכם לאבחן פגמים או ליקויים, בעזרת מומחה ויועץ בתחום.
  • פרוטוקול מסירה - רצוי לדאוג לעריכת פרוטוקול מסירה ברור ומפורט, אשר יכלול את פירוט כל הליקויים שנמצאו בדירה ואת האופן בו יתוקנו וכן לוח זמנים לביצוע התיקונים הנדרשים.
  • תיקונים לאחר השנה הראשונה - נהוג כי בתום שנת מגורים ראשונה, הקבלן מטפל בכל הליקויים למעט ליקויים שיש להסירם בדחיפות.
  • תקופת הבדק - במהלכה ניתן לגלות ו/או לתבוע בגין אי התאמה עקב ליקויי בנייה בדירה. על הקבלן מוטל הנטל להוכיח שלא הוא הגורם לליקוי אלא רוכש הדירה או לחילופין לתקנם. 
תקופות הבדק משתנות בהתאם לסוג הליקוי. הן מתחילות בעת העמדת הדירה לרשות הרוכש ומסתיימות בהתאם לתקופות בתוספת לחוק: בין שנה  לשבע שנים.
  • תקופת אחריות - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק. ההבדל בין שתי התקופות הוא, שבתקופת הבדק חובה על הקבלן לתקן את הליקוי, אלא אם הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה, ואילו בתקופת האחריות חובת ההוכחה היא על רוכש הדירה.
 

התנאים לקבלת הדירה בקניה מיד שנייה

  • מועד המסירה - במרבית החוזים, התשלום האחרון למוכר מותנה בכך שהמוכר ימציא לקונה את כל האישורים הנדרשים לצורך העברת הזכויות על שם הקונה וימסור לו  “פיסית ” את 
​הדירה. 
  • העברת חשבונות - לפני מסירת החזקה בדירה יש לבצע העברה של חשבונות החשמל, הגז והארנונה משם המוכר לשם הקונה ולוודא שלא נותרו חובות לגופים אלה. כמו כן, יש לקבל אישור על כך שהוסדרו התשלומים לוועד הבית.
  • בדיקת תקינות הדירה - במעמד קבלת הדירה כדאי לבדוק את תקינות הדירה ומערכותיה.

* המידע במדריך זה אינו בבחינת ייעוץ ואינו מחייב את הבנק
 
​​​