כלים לשירותך

מילון מונחים בנושא קרנות פנסיה

 

איזון אקטוארי 

לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה, ועל פי תקנון קרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן - נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי.
 
איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.
 
גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה,
או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפועל.
(לדוגמה, מספר הנכסים בפועל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

איזון אקטוארי בקרנות הפנסיה הוותיקות הגירעוניות  
קרנות אלו נדרשות לבצע איזון אקטוארי במצבים המוגדרים על ידי התקנון האחיד:
  •   בשנה שבה נוצר עודף אקטוארי בסכום העולה על 5% מכל התחייבויותיה של הקרן, רשאית הקרן לשפר את זכויות העמיתים.
  •   בשנה שבה נוצר גירעון אקטוארי בסכום העולה על 5% מכל התחייבויות הקרן, או שנוצר גירעון אקטוארי בסכום העולה על 3% מסך ההתחייבויות במשך 3 שנים ברציפות, על הקרן לכסות את הגירעון מכספי העתודה האקטוארית, ובמידה ולא הועיל, יופחתו זכויות העמיתים (בהתאם לאישור המפקח).
 
 

אירוע מזכה 

אירוע המזכה את המבוטח או את שאריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
  •   פנסיית זקנה - ממועד הגעת העמית לגיל פרישה, בהתאם לבחירתו ועל פי תקנון הקרן.
  •   פנסיית נכות - בתקופת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן, ועל פי תקנות הקרן.
  •   פנסיית שארים - במות העמית או הפנסיונר, בהתאם לתקנון הקרן. (ישנן סיטואציות שרופא הקרן רלוונטי גם לפנסיית שארים - מות מאירוע שאינו מכוסה וכדומה).
 
 

דמי תגמולים 

תשלומי המעביד והעובד לקרן הפנסיה לפי שכר העובד. התמהיל המקובל לדמי גמולים הוא הפרשת עובד למרכיב תגמולים בשיעור של 5.5% והפרשת מעביד למרכיב תגמולים בשיעור של 6% ולמרכיב הפיצויים בשיעור של 6% או 8.33%. (יובהר כי ניתן להפריש אחוזים נמוכים מהאמור ו/או תמהיל שונה, בהתאם להוראות הדין).
כיום, ניתן להגדיל את הפרשת העובד למרכיב תגמולים עד ל- 7% ואת הפרשת המעביד למרכיב תגמולים עד ל- 7.5%.
לגבי קרנות פנסיה ותיקות, להן מונה מנהל מיוחד, חלה הגדלה הדרגתית של שיעורי ההפרשה לפנסיה בשנים 2004-2007 עד לשיעור כולל של. 20.5%.
 
 

הוראות דין והוראות מנהל רלוונטיות 

המסגרת החוקית שלאורה פועלות קרנות הפנסיה:
1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
2. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - 1981.
3. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) - 1964.
4. הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
 
 

היוון פנסיה 

היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשארי העמית לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה, אפשרות לקבל מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי, פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון. שאריו של פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.
 
 

השקעות הקרן 

הקרן משקיעה את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים בגין עמיתיה. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות זכאיות לאגרות חוב מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, וקרן הפנסיה תשקיע בכל עת 30% משווי נכסיה באג"ח אלו. קרנות הפנסיה החדשות הכלליות אינן זכאיות לאגרות חוב מיועדות.
 
 

התקנון האחיד 

התקנון האחיד חל רק בקרנות הוותיקות הגירעוניות ומטרתו, בין היתר, להשיג השוואת תנאים בכל הקרנות הגירעוניות. (כיום יש מנהלת אחת לכולם)
 
 

חישוב פנסיות נכות ושארים בקרן פנסיה חדשה מקיפה 

חישוב פנסיית הנכות והשארים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושארים, כהגדרתו בתקנון הקרן, בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או שארים, לפי העניין.
 
 

מאזן אקטוארי 

בדומה למאזן חשבונאי, מוצגים במאזן נכסי הקרן והתחייבויותיה. צד ההתחייבויות במאזן האקטוארי מבוסס על התחייבויות הקרן למבוטחים ולפנסיונרים, ומחושב בעיקר לאור הנחות לגבי ריבית היוון ותוחלת החיים של המבוטחים, הפנסיונרים ושאריהם.
 
 

מגבלת השכר המבוטח בקרן פנסיה חדשה מסובסדת 

בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאגרות חוב מיועדות, דמי הגמולים המשולמים לקרן לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעל התקרה ניתן להפנות לקרן פנסיה חדשה כללית, שאינה זכאית לאגרות חוב מיועדות או לכל אפיק חיסכון אחר, על פי בחירת המבוטח.
 
 

מעבר בין קרנות פנסיה 

מבוטח רשאי לעבור, מבלי לפגוע בזכויותיו, מקרן פנסיה לקרן פנסיה, בכפוף לכללים בתקנה 33א לתקנות קופות הגמל:
1. קרנות פנסיה מקיפות וותיקות- מותר לעבור מקרן וותיקה גירעונית לקרן וותיקה מאוזנת.
2. קרנות פנסיה מקיפות חדשות- מותר לעבור מקרן חדשה לקרן חדשה.
3. קרנות פנסיה חדשות כלליות- מותר לעבור מקרן חדשה כללית לקרן חדשה כללית.
 
 

מערכת הנחות אקטואריות 

הנחות בדבר הסתברויות תמותה, הסתברויות נכות, שער ריבית צפוי על השקעות ועוד.
הנחות אקטואריות מהוות נדבך חשוב ומרכזי בתחשיבי קרן הפנסיה ומשמשות בסיס לצפי עתידי להתחייבויות הקרן ותמחור על פי תחזית זו. ייתכן מצב שבו ההנחות האקטואריות אינן תואמות את המציאות ויש מקום לשנותן יחד עם מקדמי ההמרה ושיעורי הכיסוי הביטוחי.
 
 

מקדמי המרה לפנסה בקרן פנסיה חדשה 

חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח במקדם המרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ולפי ריבית להיוון המבוססת על תשואת הקרן.
 
 

סוגי קרנות וותיקות 

  •  קרנות פנסיה וותיקות גירעוניות
  •  קרנות פנסיה מאוזנות
 
 

עמית (מבוטח) 

מי שרשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה בקרן הפנסיה ואינו פנסיונר.
קיימים שני סוגי מבוטחים בקרן פנסיה:
  •   עמית פעיל - המפריש כספים לקרן באופן שוטף.
  •   עמית לא פעיל - שהפסיק להפריש כספים לקרן.
 

עתודה למקבלי פנסיה בקרן פנסיה חדשה 

קרן פנסיה חדשה מקיפה תנהל עתודה בגין שינויים בתשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן למקבלי פנסיה ובגין שינויים בריבית להיוון אותן התחייבויות. העתודה תהיה בסכום שגובהו עד 1% מהתחייבויות הקרן לפנסיונרים, ומטרתה להפחית תנודתיות בפנסיה המשולמת לפנסיונרים.
פנסיונר 
  
מי שמשולמת לו פנסיית זקנה מקרן הפנסיה.
פרמיות ביטוח בקרן פנסיה חדשה 
  
חלק התגמולים בדמי הגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי. בקרן פנסיה מקיפה משולמות פרמיות המקנות למבוטחים כיסוי ביטוחי בשל סיכוני מוות ונכות. חישוב הפרמיות נגזר מהנחות בדבר הסתברות התמותה או הסתברות לאובדן כושר עבודה בגיל נתון, משיעור הריבית הצפוי וכדומה.
 
 

קצבה  

סכום כסף המשולם, בתדירות קבועה (מדי חודש), על ידי קרן הפנסיה לעמית או לשאריו; ישנן קצבאות זמניות, וישנן קצבאות לצמיתות.
 
 

קרן פנסיה 

קופת גמל לקצבה.
 
 

תקרת הפקדה חודשית 

תקרת ההפקדה החודשית שווה ל- 20.5% מהתקרה החודשית של השכר המבוטח.
  
 
ל האמור באתר אינטרנט זה, הינו מידע כללי בלבד, לצורכי הבהרה ולפני פגישת ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ כאמור; בגלישתך באתר כאמור, הינך מסכים לתנאי זה.
 
המידע באתר מעודכן ליום 20/02/2011.
 
 
​​​​​​​​​​