תנאי הפיקדון​​​​​​

תיאור הפיקדון

פיקדון שקלי מדורג בריבית קבועה ממשפחת "ליצ'י" עם תחנות יציאה מתום שנה כל שנה

תקופת הפיקדון

ארבע שנים

תדירות ההפקדה

חד פעמית

סכום הפקדה מזערי

10,000

סכום הפקדה מקסימאלי

5,000,000

חידוש הפיקדון

לא ניתן לחידוש

מסלול ריבית

ריבית קבועה - נקבעת מראש בעת ההפקדה לכל תקופות הפיקדון

אופן חישוב ריבית

ריבית דריבית שנתית

מגזר הצמדה

שקלי לא צמוד

תחנות יציאה

ניתן לבצע משיכה מלאה או חלקית במועדי התחנות

סכום מזערי למשיכה

 500

סכום מזערי להשארה במשיכה חלקית

1,000

פירעון קרן הפיקדון לעו"ש

במועד הפירעון הקרן והריבית בניכוי מס כחוק יועברו לחשבון העו"ש בכפוף לאי קיום שיעבוד 

מס

מס יגבה כחוק

שבירה

לא ניתן למשוך את הפיקדון לפני מועד פירעונו המוסכם

זכאות להלוואה

החל מתום חצי שנה ממועד הפקדת הפיקדון, יהיה באפשרותך לקבל הלוואה שקלית לא צמודה בריבית ניידת כמרווח מהפריים בסכום של עד 90% משווי הפיקדון במועד העמדת ההלוואה

שיעבוד

בכל מקרה, וכל עוד הפיקדון שמש כבטוחה לאשראי, עפ"י כתב הקיזוז המיוחד עליו חתמת/ תחתום – אם בעת ביצוע ההפקדה לפיקדון ואם במהלך תקופת הפיקדון- אזי בתום תקופת הפיקדון הכספים יופקדו בפיקדון שבועי בריבית ניידת כמרווח קבוע מהפריים בהתאם לטבלת הריבית התעריפית הנהוגה בבנק לסכום הפיקדון וזאת עד למועד פירעון סופי שייקבע לפיקדון זה. אם במועד הפירעון הסופי, הפיקדון עדיין ישמש כבטוחה כמתואר, אזי הכספים יופקדו בפיקדון חדש לתקופה זהה נוספת וכן הלאה עד לפירעון האשראי אלא אם תתקבל הוראה אחרת ממך להפקדה בפיקדון חלופי. הודעה על שיעור הריבית כאמור תישלח ללקוח לאחר מועד ההפקדה מחדש

הערות

ניתן להפקיד לפיקדון כל עוד הפיקדון פתוח להפקדות על פי שיקול דעת הבנק

​​