תנאי הפיקדון

תיאור הפיקדון

פיקדון בהפקדות חודשיות בהו"ק בריבית ניידת כמרווח מריבית הפריים לתקופה של 6 שנה ממשפחת ענבים

תקופת הפיקדון

6 שנים

תדירות ההפקדה

הו"ק

סכום הפקדה מזערי

200

סכום הפקדה מקסימאלי

100,000

חידוש הפיקדון

לא ניתן לחידוש

מסלול ריבית

ריבית ניידת כמרווח קבוע מריבית הפריים

אופן חישוב ריבית

ריבית דריבית שנתית

מגזר הצמדה

שקלי לא צמוד

תחנות יציאה

ניתן לבצע משיכה מלאה או חלקית מתום שלושה חודשים כל שלושה חודשים

סכום מזערי למשיכה

200

סכום מזערי להשארה במשיכה חלקית

הפקדה אחרונה

פירעון קרן הפיקדון לעו"ש

במועד הפירעון הקרן והריבית בניכוי מס כחוק יועברו לחשבון העו"ש בכפוף לאי קיום שיעבוד 

מס

מס יגבה כחוק

שבירה

לא ניתן למשוך את הפיקדון לפני מועד פירעונו המוסכם

שיעבוד

בכל מקרה, וכל עוד הפיקדון שמש כבטוחה לאשראי, עפ"י כתב הקיזוז המיוחד עליו חתמת/ תחתום – אם בעת ביצוע ההפקדה לפיקדון ואם במהלך תקופת הפיקדון- אזי בתום תקופת הפיקדון הכספים יופקדו בפיקדון שבועי בריבית ניידת כמרווח קבוע מהפריים בהתאם לטבלת הריבית התעריפית הנהוגה בבנק לסכום הפיקדון וזאת עד למועד פירעון סופי שייקבע לפיקדון זה. אם במועד הפירעון הסופי, הפיקדון עדיין ישמש כבטוחה כמתואר, אזי הכספים יופקדו בפיקדון חדש לתקופה זהה נוספת וכן הלאה עד לפירעון האשראי אלא אם תתקבל הוראה אחרת ממך להפקדה בפיקדון חלופי. הודעה על שיעור הריבית כאמור תישלח ללקוח לאחר מועד ההפקדה מחדש

הערות

ניתן להפקיד לפיקדון כל עוד הפיקדון פתוח להפקדות על פי שיקול דעת הבנק

דגשים

• ניתן להגדיל את סכום ההפקדה החודשית עד 100,000 ש"ח.
• ניתן להקטין עד 10% מסכום ההפקדה ובלבד שלא יפחת מסכום המינימום להפקדה.
• ניתן להקפיא הפקדות עד 6 חודשים פעמיים. לאחר מכן, לא ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד לתוכנית.
•  לא ניתן להוסיף הפקדות חד פעמיות לפיקדון.