ענבים קבועה עד 18 שנה 

תקופת החיסכון

עד הגיעו של הילד לגיל 18

תדירות ההפקדה

חודשית באמצעות המוסד לביטוח לאומי

תחנות יציאה

ללא

שינוי מסלול חיסכון

אין אפשרות לשינוי מסלול החיסכון במהלך תקופת החיסכון

מסלול ריבית

ריבית קבועה עד למועד פירעון החיסכון. הריבית תחושב לפי ריבית דריבית שנתית.

מגזר הצמדה

לא צמוד

שבירה

לא ניתן למשוך את  כספי החיסכון לפני מועד פירעונו, אלא  במקרים חריגים שהוגדרו על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי.

מס

מס יגבה כחוק

פירעון החיסכון

בהגיע מועד פירעון החיסכון ניתן להורות לבנק על השקעת המשך מבין האפשרויות הקיימות בבנק.
במידה ולא תינתן הוראה, יופקדו הכספים בפיקדון המשך חודשי בריבית קבועה מתחדש עד לקבלת הוראה אחרת או עד הגיע החוסך לגיל 21.

​​