​​תנאי הפיקדון

תיאור הפיקדון

פיקדון שקלי בריבית ניידת כמרווח קבוע מהפריים לתקופה של שנתיים עם אפשרות למשיכה מתום רבעון ממועד ההפקדה ומתום כל רבעון לאחר מכן ממשפחת רימונים

תקופת הפיקדון

שנתיים

תדירות ההפקדה

חד פעמית

סכום הפקדה מזערי

 ₪     2,000

סכום הפקדה מקסימאלי

10,000,000 ₪ 

חידוש הפיקדון

לא ניתן לחידוש

מסלול ריבית

ריבית ניידת כמרווח קבוע מריבית הפריים

מגזר הצמדה

שקלי לא צמוד

פירעון קרן הפיקדון לעו"ש

במועד הפירעון הקרן והריבית בניכוי מס כחוק יועברו לחשבון העו"ש בכפוף לאי קיום שיעבוד 

מס

מס יגבה כחוק

שבירה

לא ניתן למשוך את הפיקדון לפני מועד פירעונו המוסכם

שיעבוד

בכל מקרה, וכל עוד הפיקדון שמש כבטוחה לאשראי, עפ"י כתב הקיזוז המיוחד עליו חתמת/ תחתום – אם בעת ביצוע ההפקדה לפיקדון ואם במהלך תקופת הפיקדון- אזי בתום תקופת הפיקדון הכספים יופקדו בפיקדון שבועי בריבית ניידת כמרווח קבוע מהפריים בהתאם לטבלת הריבית התעריפית הנהוגה בבנק לסכום הפיקדון וזאת עד למועד פירעון סופי שייקבע לפיקדון זה. אם במועד הפירעון הסופי, הפיקדון עדיין ישמש כבטוחה כמתואר, אזי הכספים יופקדו בפיקדון חדש לתקופה זהה נוספת וכן הלאה עד לפירעון האשראי אלא אם תתקבל הוראה אחרת ממך להפקדה בפיקדון חלופי. הודעה על שיעור הריבית כאמור תישלח ללקוח לאחר מועד ההפקדה מחדש​

הערות

ניתן להפקיד לפיקדון כל עוד הפיקדון פתוח להפקדות על פי שיקול דעת הבנק

​​​​​