​​תנאי הפיקדון

תיאור הפיקדון

פיקדון בהפקדות חודשיות בהו"ק בריבית ניידת כמרווח מריבית הפריים לתקופה של 25 שנה ממשפחת ענבים

תקופת הפיקדון

25 שנים

תדירות ההפקדה

הו"ק

סכום הפקדה מזערי

100

סכום הפקדה מקסימאלי

ללא מגבלה

חידוש הפיקדון

לא ניתן לחידוש

מסלול ריבית

ריבית ניידת כמרווח קבוע מריבית הפריים

אופן חישוב ריבית

ריבית דריבית שנתית

מגזר הצמדה

שקלי לא צמוד

תחנות יציאה

ניתן לבצע משיכה מלאה או חלקית. עבור תוכניות שנפתחו עד 20/07/2010 כל שנה. עבור תוכניות שנפתחו החל מ 21/07/2010 מתום שנה כל חצי שנה.

סכום מזערי למשיכה

200

סכום מזערי להשארה במשיכה חלקית

12 הפקדות אחרונות והרווחים עליהם

פירעון קרן הפיקדון לעו"ש

במועד הפירעון הקרן והריבית בניכוי מס כחוק יועברו לחשבון העו"ש בכפוף לאי קיום שיעבוד 

מס

מס יגבה כחוק

שבירה

לא ניתן למשוך את הפיקדון לפני מועד פירעונו המוסכם

זכאות להלוואה

החל מתום חצי שנה ממועד הפקדת הפיקדון, יהיה באפשרותך לקבל הלוואה שקלית לא צמודה בריבית ניידת כמרווח מהפריים בסכום של עד 90% משווי הפיקדון במועד העמדת ההלוואה

שיעבוד

בכל מקרה, וכל עוד הפיקדון שמש כבטוחה לאשראי, עפ"י כתב הקיזוז המיוחד עליו חתמת/ תחתום – אם בעת ביצוע ההפקדה לפיקדון ואם במהלך תקופת הפיקדון- אזי בתום תקופת הפיקדון הכספים יופקדו בפיקדון שבועי בריבית ניידת כמרווח קבוע מהפריים בהתאם לטבלת הריבית התעריפית הנהוגה בבנק לסכום הפיקדון וזאת עד למועד פירעון סופי שייקבע לפיקדון זה. אם במועד הפירעון הסופי, הפיקדון עדיין ישמש כבטוחה כמתואר, אזי הכספים יופקדו בפיקדון חדש לתקופה זהה נוספת וכן הלאה עד לפירעון האשראי אלא אם תתקבל הוראה אחרת ממך להפקדה בפיקדון חלופי. הודעה על שיעור הריבית כאמור תישלח ללקוח לאחר מועד ההפקדה מחדש

הערות

ניתן להפקיד לפיקדון כל עוד הפיקדון פתוח להפקדות על פי שיקול דעת הבנק

דגשים

• ניתן להגדיל את סכום ההפקדה החודשית ללא הגבלה.
• ניתן להקטין עד 10% מסכום ההפקדה ובלבד שלא יפחת מסכום המינימום להפקדה.
• בפיקדונות שנפתחו לפני 15/12/2012 ניתן להקפיא הפקדות עד 6 חודשים פעם אחת בלבד במהלך חיי הפיקדון. בפיקדונות שנפתחו לאחר מועד זה - ניתן להקפיא עד 6 פעמים. לאחר מכן, לא ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד לתוכנית.
•  ניתן להוסיף הפקדות חד פעמיות לפיקדון.