השאירו פרטים והמקצוענים
בהשקעות יחזרו אליכם:

יש למלא שם פרטי

יש למלא שם משפחה

יש למלא טלפון

יש למלא תעודת זהות

תודה! הפרטים נשלחו בהצלחה
ללקוחות כל הבנקים

פיקדון קרמבולה

הפיקדון שמאפשר השקעה בשני מסלולים
ובסוף התקופה בוחר עבורכם את המסלול
שהרוויח הכי הרבה.
בנוסף, כעבור חודש מההפקדה
תוכלו למשוך את הכסף מתי שתרצו.

האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל הצעה לקבלת פיקדונות. תנאי הפיקדון המחייבים ייקבעו בהסכמה בין הצדדים במועד החתימה על הסכם הפיקדון בפועל. סכום מינימלי להפקדה: 10,000 ₪. סכום הפקדה מקסימלי: 5,000,000 ₪. הזמינות מדי יום הינה מתום חודש ראשון ממועד ההפקדה. במועד הפירעון, הפיקדון יישא רווחים אשר יחושבו ברוטו, לפני ניכוי מס במקור, וזאת בשיעור הגבוה מבין המסלולים הבאים: שקלי – לא צמוד בריבית קבועה לבין שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, ללא תוספת ריבית. במקרה של משיכת כספים לפני תום תקופת הפיקדון ישולם סכום קרן ההפקדה כשהוא צמוד למדד, ללא תוספת ריבית, וההצמדה תהיה לעלייה ולירידה במדד, ללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. הפיקדון מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.

תפריט נגישות