הבהרה משפטית

 • המידע, הטפסים והדפים המצויים באתר הם רכושו הבלעדי של הבנק.
 • המידע המובא באתר אינו בבחינת הצעה או ייעוץ לביצוע השקעות או לביצוע הלוואות, על ידי הבנק, והאמור בדפי האתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המותאם לנתונים האישיים של המשתמש.
 • אין באמור באתר הבנק משום הבטחת תנאים להשקעות ו/או הלוואות למתן אשראי לכל לקוח באשר הוא. מתן האשראי לכל לקוח כפוף לשיקול דעת הבנק. בכל מקרה, הסכם ההלוואה או החיסכון שנחתם בין הבנק לבין הלקוח הוא אשר מחייב את הצדדים.
 • המידע, התוכנה, התכנים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר זה, והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי/הפסקה לפי החלטת הבנק ללא כל צורך בהודעה מראש על כך.
 • כל מידע עדכני ליום המצוין בו בלבד והבנק אינו מתחייב לעדכן מידע זה.
 • ייתכן שבאתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, למרות מאמצי הבנק למנוע זאת. הבנק אינו אחראי לנזק שנגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.
 • הבנק לא יהיה אחראי בגין כל עיכוב שהוא, קושי להשתמש, אי דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר זה או אי-התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש. הבנק לא יהיה אחראי גם בגין כל בעיה שהיא
   הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק.
 • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי הבנק ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי הבנק ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
 • בעת השימוש באתר ייאסף מידע על הדפים, המוצרים התכנים והמודעות בהם צפה המשתמש, על משך זמן שהייתו באתר ועל הפעולות שביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מזרחי-טפחות רשאי להשתמש במידע שייאסף לצורכי הפקת מידע סטטיסטי וניתוחו. מזרחי-טפחות רשאי למסור נתונים סטטיסטיים מסוג זה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי.
 • הבנק מנהל את מערך הפרסומות שלו בין היתר באמצעות Cookies של גוגל המוצבים במחשב המשתמש. Cookies אלה מאפשרים לבנק לאסוף מידע על הנושאים בהם התעניין המשתמש בעת שביקר באתר זה ולהציג לו פרסומות מותאמות של הבנק באתרים של צדדים שלישיים שבהם יגלוש בהמשך. מדיניות הפרטיות הנוגעת ל-Cookies אלה מתפרסמת על ידי גוגל. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. לקבלת מידע כיצד לעשות זאת, יוכל המשתמש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

לנוחותך, ריכזנו מספר שאלות ותשובות בנושא.

 • לבנק לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הבנק לא יפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.
 • המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ מס ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש לצורך חישוב חבות המס של הלקוח, התלוי, בין היתר, בנתוניו האישיים או בנתונים הקשורים בניירות הערך המוחזקים ע"י הלקוח (כגון, אך לא רק, אירועי חברה). אין בנתוני המס בכדי לחייב את הבנק או כדי לזכות את הלקוח ובשום מקרה לא תהיה ללקוח טענה, תביעה או דרישה כלשהיא כנגד הבנק בגין הנתונים, שלמותם או דיוקם וכי על כל לקוח לפנות לייעוץ מס מיועץ מס מוסמך.
 • הבנק אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או ייקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות והכל - בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל הבנק או מי מספקיו.
 • באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי הבנק אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש באתר זה. אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את הבנק כמסכים או תומך, במפורש או במשתמע, בחוות דעת או מידע המצויים באתרים אלה. לבנק אין כל שליטה על אתרים שאינם שלו, והוא אינו אחראי במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש.
 • נכונותם של הנתונים והתכנים הנ"ל תהיה מוטלת כולה על ספק המידע. כמו כן, אין הבנק אחראי לגבי סינון הנתונים ו/או התכנים אשר עולים לאתר, והכל נעשה ע"פ שיקול דעתו של ספק המידע. בשום מקרה לא תהיה ללקוח טענה, תביעה או דרישה כלשהי כנגד הבנק בגין הנתונים ו/או התכנים, שלמותם או דיוקם. מובהר כי הנתונים עלולים להימסר בעיכוב מסוים, בהתאם לזמני מסירתם על ידי צדדים שלישיים
 • האתר כולל מספר "כלים תומכים" בשוק ההון (כגון, אך לא רק, סל השוואת ניירות ערך, ניתוח טכני ועוד), אשר נועדו לסייע ללקוח בביצוע השקעות בשוק ההון, המידע המוצג באמצעותם אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם.
 • סליקת ניירות ערך אינה בשליטתו המלאה של הבנק. הסליקה תלויה בין היתר בסוג הנייר, בשוק בו הוא נסחר, ובצד הנגדי לעסקה. בהתאם, עשויים להיווצר פערי זמנים בין המועד בו ניתנה הוראת הלקוח לבין מועד הסליקה, ועלולים להיווצר עיכובים ו/או איחורים בזמני ביצוע העסקה וסליקתה, העלולים להשפיע בין היתר על שער נייר הערך. כמו כן, הצגת ביצוע הוראה בנייר ערך בחשבון הלקוח אינה מעידה על סליקת העסקה בפועל.
 • כן אין הבנק אחראי על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם הוא מאפשר קישור מאתר זה. האמור לעיל חל גם על בתי העסק המשתתפים במתן הטבות, כמפורט בתפריט "מבצעים והטבות".
 • על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל.
 • אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין הבנק למשתמש.
 • מתן כרטיס האשראי כפוף לתנאי הבנק.
 • כל הטבות הכרטיס, מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות, תקפות בקנייה בכרטיסי ישראכרט, כאל, דיינרס, MAX ואמריקן אקספרס (לא כולל כרטיסי lifestyle).
 • הבנק שומר לעצמו את הזכות להוסיף\להסיר בתי עסק לרבות שינוי באחוז ההנחה. כל המוצרים והשירותים באחריות הספק בלבד. ט.ל.ח