Generic placeholder image

תנאים כלליים לניהול חשבון - מדיניות הפרטיות 

בנק מזרחי-טפחות בע"מ מכבד את פרטיותך ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. לפניך הסבר על מדיניות הפרטיות שלנו

לקוח יקר, לקוחה יקרה,
בנק מזרחי-טפחות בע"מ מכבד את פרטיותך ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. הבנק עושה מאמצים רבים על מנת לשמור על המידע שנמסר על ידך, ונוקט באמצעים רבים על מנת להגן על פרטיותך ולאבטח את המידע. חשוב לנו שיהיה מובן לך בבירור איזה מידע אודותיך מצטבר אצלנו במסגרת השירותים הבנקאיים המתקבלים מאתנו או שהינך בקשר עמם, מה נעשה במידע הזה ואת מי אנו עשויים לשתף בו. את כל אלה נתאר פה, כדי שיהיה באפשרותך להחליט אם ברצונך לקבל מאתנו שירותים בנקאיים. 
מדיניות הפרטיות המפורטת בנספח זה חלה עליך אם הינך אדם יחיד.

מי אנחנו והדרכים ליצירת קשר עמנו
בנק מזרחי-טפחות בע"מ ("הבנק") הוא בעל רישיון לעסוק בבנקאות בישראל. כל שאלה הנוגעת למדיניות פרטיות זו או לאופן שבו אנו משתמשים במידע עליך, ניתן תמיד להפנות לממונה על הגנת הפרטיות בבנק באחת הדרכים הבאות:
הממונה על הגנת הפרטיות 
בנק מזרחי טפחות בע"מ - ההנהלה הראשית
אבא הלל סילבר 13 לוד, 7129463
פקס: 076-8622945
משמעות מסירת המידע
מסירת המידע תלויה בהסכמתך וברצונך החופשיים ואינה מחויבת על פי חוק. אולם, ייתכן שבלי המידע המבוקש לא נוכל לספק לך את השירותים הבנקאיים שלשמם פנית אלינו, מאחר שהחוק מחייב את הבנק לברר ולתעד נתונים מסוימים כתנאי לפתיחת חשבון וניהולו. 

המידע שנבקש לקבל ממך
אנו נקבל ממך מידע שיימסר לנו על ידך באופן יזום, ומידע שייאסף אודותיך בעת שתשתמש בשירותי הבנק או תוגש על ידך בקשה להשתמש בהם. מידע כזה יישמר בידנו ככל שהבנקאי יסבור שהוא חיוני לאחת או יותר מהמטרות שנפרט בהמשך:
 • מדי פעם, כמו למשל בעת שנקבל פנייה ממך לראשונה, לקבל שירותים בנקאיים, נבקש ממך למסור מידע הכולל, בין היתר, את פרטיך האישיים (שם, עיסוק, כתובת ומספר תעודת זהות, וכן דרכי ההתקשרות אתך), הכנסתך ותדפיסים מבנקים אחרים שבהם פעלת בעבר ומידע רלבנטי נוסף.
 • מעת לעת ייתכן שיימסר על ידך לבנקאים שלנו מידע אישי נוסף, כמו לדוגמה מידע על מצבך המשפחתי או הבריאותי.
 • מעת לעת נבקש מידע על בני משפחתך, לרבות עיסוקם וגם פרטים מזהים ומאמתים הנדרשים, בין היתר, מאת חברת כרטיסי האשראי שבחרת או מועדון ההטבות שלך (לדוגמה, שם נעורים של האם).
 • אנו נדרוש מדי פעם לקבל מידע אשר חוקים ודינים אחרים, כמו אלה העוסקים במניעת הלבנת הון ומימון טרור, דורשים מאתנו לברר, במטרה להבין את מקורותיך הכספיים ובעלי הזכויות בכספים.
 • מדי פעם, כאשר נקבל ממך בקשה לקבל מאתנו שירותים בנקאיים נוספים, כדוגמת מסגרות אשראי, הלוואות או משכנתאות, נבקש ממך מידע נוסף שיידרש לנו, כמו לדוגמה מידע כלכלי (תלושי משכורת, מידע על נכסים), דיווחיך למס הכנסה בשנים שקדמו לבקשה ועוד.
 • לצורכי זיהוי ומניעת הונאות אנו אוספים לעתים מידע ביומטרי כדוגמת תמונת פנים ומאפייני קול.

בנוסף, בעת השימוש בשירותי הבנק נאסף:

 • מידע על הפעולות שיתבצעו על ידך מול הבנק – החל מהתנועות בחשבונך וכלה בערבויות שנתת להתחייבויות של אחרים או קיבלת מהם.
 • מידע על פעולותיך בערוצים שונים – בסניף, בטלפון, מסופונים, אתר האינטרנט, אפליקציות (יישומונים) ערוץ SMS (מסרונים), וכל שאר הערוצים שיש לך בהם ממשקים עם הבנק. מידע כזה יכול לכלול את הדפים שבהם צפית, המקורות שמהם הגעת אל אתר האינטרנט של הבנק, משך השהות שלך באתר או באפליקציות, מקום הימצאך וכיו"ב. 
מקורות נוספים מהם מגיע מידע
פרט למידע שיימסר לנו על ידך במישרין או ייאסף אצלנו מהפעולות שאשר יתבצעו על ידך בבנק ובמערכותיו, נקבל מדי פעם מידע ממקורות אחרים, כולל:
 • מידע ממקורות גלויים, כגון מרשם האוכלוסין או רשם החברות בישראל.
 • מידע שזמין במנועי חיפוש, ברשתות חברתיות ובאתרי אינטרנט, במאגרים כלכליים ואחרים שהבנק נעזר בהם בין היתר לצורך מניעת הלבנת הון ומימון טרור.
 • עיקולים שמתקבלים בבנק מצדדים שלישיים, כגון מההוצאה לפועל. עם זאת, לא נשתמש במידע זה אלא אם כן נקבל ממך הסכמה נפרדת.
 • נתוני אשראי הזמינים לבנק לפי חוק, וכוללים מידע על הלוואות שפרעת או חלילה לא פרעת במועדן, צ'קים שלך שלא כובדו וכיו"ב. עם זאת, לא נזמין דו"ח אשראי עליך אלא אם כן נקבל ממך הסכמה נפרדת לכך.
 • מידע אחר שיכול להתקבל מדי פעם בבנק והוא נדרש לנו לדעתנו לצורך אספקת השירותים הבנקאיים ולהגשמת המטרות של מדיניות פרטיות זו.
 • פירוט העסקאות בכרטיסי חיוב בנקאיים שברשותך.
איך נשתמש במידע
אנו משתמשים במידע:
 • כדי לנהל את חשבונות הבנק שלך, להחליט אילו שירותים בנקאיים נספק לך (לדוגמה, כדי להחליט האם להעמיד לרשותך הלוואות שביקשת), לספק לך בפועל את שירותינו ולעמוד אתך בקשר. 
 • כדי להציע לך מוצרים ושירותים שלדעתנו יוכלו להתאים לך. הצעות כאלה נעביר אליך מדי פעם בערוצים שונים בהם יש לנו ממשק אתך - במכתבים, טלפונים, הודעות SMS, WhatsApp, הודעות דוא"ל, באמצעות אתר האינטרנט של הבנק או דרך אפליקציות או יישומים אחרים שלנו. עם זאת, לא נעביר אליך הצעות כאלה באמצעות הודעות SMS או דוא"ל, אלא אם כן נקבל ממך הסכמה נפרדת לכך.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים שאנו מציעים ללקוחותינו. המידע שישמש אותנו לצורך זה יהיה בעיקרו מידע מצרפי או סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לצורכי זיהוי, וכן למניעת הונאות, אבטחת מידע וניהול סיכונים.
 • כדי לאכוף את ההתקשרות החוזית בינך לבין הבנק, ובכלל זה לבירור מחלוקות אתך, אם יהיו.
 • על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר החלים על הבנק. לדוגמה, לפי חוק אנו חייבים למסור לערבים לחשבונותיך והלוואותיך מידע על מצבך, ופרטים על הסכם האשראי.
 • כדי לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות או לכל צד שלישי, ככל שהדבר יידרש מאתנו לפי דין.
 • לצורכי מחקר, בקרת איכות השירות וכדומה.
 • לכל מטרה אחרת המותרת לפי דין.
את מי נשתף במידע
המידע עליך שמור בסודיות בידנו. ככלל, הוא לא יועבר מאתנו לגורמים אחרים אלא במקרים הבאים:
 • לחברות בנות של הבנק המשולבות בשירותיו (לדוגמה, חברת המחשוב של הבנק המנהלת את מאגרי המידע שלו) או לכאלה שתוגש על ידך בקשה מפורשת לקבל את שירותיהן, כדוגמת סוכנות ביטוח שאנו מפעילים.
 • בחשבון משותף או בחשבון שיש בו ייפוי כוח, נעביר לשותפיך או מיופי הכוח שלך את כל המידע אודותיך וכמובן את כל המידע הנוגע לאותו חשבון, לרבות פירוט חיובים באמצעי תשלום כדוגמת כרטיסי אשראי.
 • בחשבון שיש בו ערבים, נעביר להם מידע אודותיך וכמובן מידע הנוגע לאותו חשבון, ככל שהמידע רלבנטי להם כערבים.
 • כאשר הינך, מי משותפיך לחשבון הבנק או מיופי כוחך בחשבון מבצעים בחשבון פעולה המחייבת שיתוף פעולה של בנק או מוסד פיננסי אחר, נעביר לאותו בנק או מוסד פיננסי את המידע אודותיך הדרוש לביצוע הפעולה.
 • הבנק יהיה רשאי, בכל עת, לגלות מידע עליך לכל לגוף אליו הבנק שוקל להמחות או להעביר או לשתף את זכויותיו או סיכוניו כלפיך, בכפוף לחתימת מקבל המידע על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח מקובל בבנק, למעט אם הוא כפוף לחובת סודיות מקצועית ו/או מכוח דין או הסכם.
 • אם יתקבל בידנו צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לאותה רשות מוסמכת או לכל צד שלישי.
 • כדי שהבנק יוכל להעמיד לרשותך את שירותיו, נעזר הבנק בספקים שונים, ובכלל זה, בתי דפוס, ספקי שירותי ארכיב, מכוני סקרים, ספקי ניהול מדיה דיגיטלית ועוד. אנו נעביר אליהם מידע רלבנטי עליך - או נקבל מהם מידע עליך - כדי לספק לך את שירותינו.
 • כאשר הדין מחייב אותנו לכך, נעביר את המידע אודותיך לרשויות זרות.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבינינו.
 • אם נארגן את פעילות הבנק במסגרת אחרת, נשנה את המבנה המשפטי של הבנק, נתמזג עם גוף אחר, או נאחד את פעילות הבנק עם פעילותו של צד שלישי, נעביר את המידע עליך לאותו גוף ובלבד שיקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • על-פי בקשתך המפורשת.
 • במקרים אחרים שבהם נסבור שעלינו להעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים, נפנה או פנינו לקבל את הסכמתך לכך מראש.
העברת מידע אל מחוץ לישראל
ככלל, אנו נשמור את המידע האישי שלך במאגרי המידע של הבנק בישראל, אך ייתכן שהמידע יישמר גם אצל ספקים שנבחרו מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע אצל אותם ספקים בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל, במידת הצורך.
כאשר הינך, מי משותפיך לחשבון הבנק או מיופי הכוח בחשבון מבצעים פעולה המחייבת שיתוף פעולה של בנק או מוסד פיננסי מחוץ לישראל ("קורספונדנט") (למשל - פעילות בני"ע זרים, העברות מטבע חוץ, סליקת שיקים במטבע זר, סחר חוץ וכו'), נעביר לאותו קורספונדנט את המידע אודותיך, לרבות על החשבון, הפעולה והצדדים לה. הקורספונדנט ינהג במידע זה לפי מדיניותו שלו, ואנו איננו שולטים במדיניות זו או נושאים באחריות לה.

משך הזמן שנשמור את המידע
אנו שומרים את המידע עליך כל עוד חשבונותיך מתנהלים בבנק. לאחר מכן נשמור את המידע עליך למשך 7 שנים נוספות לפחות. ייתכן שנשמור את המידע או חלקו למשך זמן ארוך יותר, אם הדבר יידרש לנו לפי הוראות חוקיות המחייבות אותנו או אם נסבור שהדבר דרוש לצורך הגנה על אינטרסים חיוניים של הבנק. לאחר שתסתיים תקופת שמירת המידע, אנו נמחק אותו או שנהפוך אותו לאנונימי - כלומר, המידע יישמר בידנו אבל באופן שלא מאפשר באופן סביר לזהות אותך.

זכותך לעיין במידע ולתקן אותו
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, יש לך זכות לעיין במידע שעליך המוחזק במאגרי המידע הממוחשבים של הבנק. אם עיינת במידע ומצאת שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית אליך, יש לך זכות על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך לא ישמש לדיוור ישיר. כל פנייה בעניינים אלה יש להפנות אלינו לפי הפרטים המופיעים מעלה. 
כללי
מסמך מדיניות זה בא נוסף על מדיניות הפרטיות באתרי האינטרנט ובאפליקציות של הבנק. מסמך זה אינו גורע מתוקפן של הסכמות בכתב שנתת לבנק בעבר.
יש לך זכות לבקש מהבנק בכל עת - באמצעות פנייה לבנקאי שלך בסניף - כי לא יאסוף עליך מידע לצרכים שעניינם פניות מותאמות אישית למטרות שיווקיות, ולא יבצע עיבוד של מידע בנקאי למטרות אלו.