מסלולי עמלות במזרחי טפחות

הסבר בנושא מסלולי עמלות

לקוחות יחידים ועסקים קטנים רשאים להצטרף לאחד ממסלולי העמלות הבאים:

מסלול היברידי בסיסי

מסלול בעלות קבועה של 10.00 ₪ לחודש, הכולל עד פעולה אחת ע"י פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר. העלות התעריפית של השירותים הכלולים במסלול זה, אם הלקוח היה מבצע את מכסת הפעולות המקסימלית האפשרית במסגרת המסלול, הינה 24.40 ₪

מסלול היברידי מורחב

מסלול בעלות קבועה של 29.00 ₪ לחודש, הכולל עד 10 פעולות ע"י פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר.העלות התעריפית של השירותים הכלולים במסלול זה, אם הלקוח היה מבצע את מכסת הפעולות המקסימלית האפשרית במסגרת המסלול, הינה 156.00 ₪מסלול היברידי מושלם / מושלם לעסק

מסלול בעלות קבועה של 35.00 ₪ לחודש, הכולל עד 10 פעולות ע"י פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר וכן את שירות "מזרחי טפחות בזמן אמת" – חבילת עו"ש / חבילת עסקים + חבילת בנקאות אישית.
מסלול זה מיועד ללקוחות המחוברים לשירות תיבת ההודעות.
העלות התעריפית של השירותים הכלולים במסלול זה, אם הלקוח היה מבצע את מכסת הפעולות המקסימלית האפשרית במסגרת המסלול, היא 166.00 ₪

מידע נוסף אודות מסלולי העמלות

בגין ביצוע פעולות מעבר למכסת פעולות המסלול תיגבה עמלה כדלהלן:

עמלת פעולה ע"י פקיד בסך 6.80 ₪ לפעולה.
עמלת פעולה בערוץ ישיר בסך 1.76 ₪ לפעולה.

בעת הצטרפות לאחד ממסלולי העמלות יבוטלו ההנחות, ככל שניתנו, בעמלות פעולה ע"י פקיד, פעולה בערוץ ישיר ובעמלת השלמה לעמלת המינימום.

לקוח שיבחר שלא להצטרף לאחד המסלולים ישלם עמלה עפ"י מספר פעולות ע"י פקיד ופעולות בערוץ ישיר שביצע במהלך תקופה של חודש, בכפוף לעמלת מינימום בסך 6.80 ₪.

ניתן להצטרף לאחד המסלולים באמצעות הסניף או באמצעות מרכז הבנקאות בטלפון
או באמצעות אתר האינטרנט.
ההצטרפות למסלול תיכנס לתוקף ב- 1 לחודש העוקב למועד הגשת הבקשה.

*התעריפים הנ"ל כפופים לשינויים בתעריפון הבנק, ככל שיהיו מעת לעת.