אחריות תאגידית במזרחי-טפחות

חברה, סביבה וממשל

נושאי הדוח

הדוח מעיד ביתר שאת על מחויבות הקבוצה לשקיפות בדיווח למחזיקי עניין, על ההרחבה וההטמעה שנעשו בשנה האחרונה, ועל השלבים הבאים בדרך.