אחריות תאגידית במזרחי-טפחות

דוח אחריות תאגידית מסכם את פעילויות האחריות החברתית, כלכלית וסביבתית של הבנק

נושאי הדוח

הדוח מעיד ביתר שאת על מחויבות הקבוצה לשקיפות בדיווח למחזיקי עניין, על ההרחבה וההטמעה שנעשו בשנה האחרונה, ועל השלבים הבאים בדרך.