אחריות תאגידית במזרחי-טפחות

דו"ח אחריות תאגידית מסכם את פעילויות האחריות החברתית, כלכלית וסביבתית של הבנק

נושאי הדו"ח

הדו"ח מעיד ביתר שאת על מחויבות הקבוצה לשקיפות בדיווח למחזיקי עניין, על ההרחבה וההטמעה שנעשו בשנה האחרונה, ועל השלבים הבאים בדרך.