Generic placeholder image

חברה

להתקדם ולהישאר בן אדם

בנק מזרחי-טפחות פועל באחריות כלפי הלקוחות, העובדים והקהילות שבהן הוא מעורב ושעליהן הוא משפיע. אחריות זו היא חלק מתפיסת הבנק בנוגע לשילוב בין חדשנות ואנושיות

 • לקוחות - הבנק מחויב להצלחת כלל לקוחותיו ופועל ליצור עבורם ערך לאורך זמן בכל אחד ממישורי הפעילות. מחויבות זו באה לידי ביטוי בהתנהלות הוגנת ושקופה והכללת אוכלוסיות באמצעות יצירת מגוון ערוצים לקבלת שירות ומוצרים המתאימים לצורכי כל לקוח. כמו כן, הבנק מחויב להקשיב לצורכי הלקוח, לשמור על פרטיותו ולתת לו כלים מקצועיים שיתרמו להצלחתו
 • עובדים - הבנק רואה בעובדיו ובמנהליו נדבך עיקרי בהגשמת האסטרטגיה העסקית ומחויב להשקיע בפיתוח מקצועי ואישי של עובדיו, לדאוג לרווחתם וליצור תנאים מיטיבים להצלחתם
 • קהילה והתנדבות - האסטרטגיה החברתית של מזרחי-טפחות בקהילה משקפת את אסטרטגיית הבנק: "להתקדם ולהישאר בן אדם" ואת ערך האנושיות שהבנק מוביל. הבנק פועל לטפח ערכים של עזרה הדדית ויוזמות התנדבות בחברה הישראלית בכלל ובקרב עובדי הבנק ומשפחותיהם בפרט. העובדים משתתפים באופן פעיל בפעילויות התנדבותיות, רואים בהן ערך עליון ומשקיעים בהן מזמנם ומכישוריהם
 • ספקים ושרשרת אספקה - הבנק הוא גורם משמעותי המשפיע על הכלכלה הישראלית ורואה חשיבות רבה בניהול סדור ואחראי של שרשרת האספקה. הקבוצה משלבת קריטריונים של ESG במדיניות הרכש ובניהול שרשרת האספקה, מתוך הבנה שגם לספקים יש השפעה על החברה והסביבה

ריכוז ביצועים בהיבטים חברתיים

משפיעים על הקהילה

 • 206 - מספר הסניפים בקבוצה
 • 9,093 מיליוני ₪ - אשראי למוצרים חברתיים ולקידום פריפריה חברתית
 • 97% - מהספקים הם ישראלים מקומיים
 • 69% - שיעור הספקים הקטנים והזעירים מתוך כלל הספקים בקבוצה
 • 40.7 מיליוני ₪ - היקף ההשקעה בקהילה
 • 44,000 - היקף שעות התנדבות עובדים
 • 7 - שעות התנדבות בממוצע לעובד

סביבת עבודה שוויונית, מגוונת ומקדמת פיתוח אישי ומקצועי

 • 7,256 - מספר העובדים בקבוצה
 • 19% - שיעור העובדים המועסקים בבנק מאוכלוסיות בתת־תעסוקה
 • 25% - שיעור העובדים שנקלטו מאוכלוסיות בתת־תעסוקה
 • 6% - מתוך כלל המנהלים בבנק הם מאוכלוסיות מגוונות
 • 65% - שיעור הנשים מכלל העובדים
 • 46% - שיעור הנשים בהנהלת הבנק
 • 50% - שיעור הנשים בקרב מנהלי החטיבות
 • 38% - שיעור הנשים בתפקידים טכנולוגיים
 • 43 - ממוצע שעות הדרכה לעובד
 • 77.5 - היקף ההשקעה בהדרכה לעובדים (מיליוני ₪)

עוד על פעילות הבנק בתחום החברתי