Generic placeholder image

לוחות סילוקין - מה בין לוח שפיצר, קרן שווה ובלון מלא

לוח סילוקין מציג את האופן בו מוחזרת המשכנתא ומפרט את התשלומים לאורך משך ההלוואה. ​קיימים 3 סוגים של לוחות סילוקין, ​שנבדלים ביניהם באופן חישוב ההחזרים: לוח שפיצר, קרן שווה ובלון מלא ​​​

לוח שפיצר - החזר קבוע

על פי לוח שפיצר, תשלום המשכנתא החודשי קבוע במשך כל תקופת ההלוואה.
בהלוואות צמודות מדד, נוספים לסכום ההחזר הקבוע גם הפרשי הצמדה/שער. זהו לוח הסילוקין הנפוץ ביותר בתחום הלוואות המשכנתא.


החזר לפי קרן שווה

על פי שיטת חישוב קרן שווה, סכום ההחזר החודשי הולך ופוחת לאורך חיי המשכנתא.
הסכום שמוחזר על חשבון קרן ההלוואה הוא קבוע לכל תקופת ההלוואה, ואילו וההחזר על חשבון הריבית יורד לאורך התקופה, כך שההחזר החודשי הולך ויורד לאורך זמן.
בהלוואות צמודות מדד/ מט"ח, נוספים לסכום ההחזר החודשי גם הפרשי הצמדה/שער.


החזר חודשי מופחת - גרייס

הן בלוח שפיצר והן בלוח מסוג קרן שווה ניתן לשלב תקופה מוגדרת מראש של דחיית תשלומים (או חלקם) על חשבון ההלוואה - תקופת הגרייס.

קיימים שני סוגים של החזרים מופחתים:
1. החזר חודשי מופחת חלקי: מועבר תשלום על חשבון הריבית, ואילו התשלום על הקרן נדחה לתקופה שלאחר הגרייס.
2. החזר חודשי מופחת מלא: מלוא תשלומי המשכנתא – על חשבון הקרן והריבית - נדחים לשלב מאוחר יותר. לאחר תקופת הגרייס תשולם הקרן, הריבית והריבית שנצברה (כולל הפרשי הצמדה/שער, אם קיימים.


החזרי בלון

החזר "בלון חלקי"
בשיטת החזר זו, מועבר תשלום חודשי שוטף בגין הריבית והפרשי הצמדה /שער בלבד. בתשלום האחרון של ההלוואה משולמים מלוא סכום הקרן והריבית.

החזר "בלון מלא"
בשיטה זו קיים רק תשלום אחד המשולם בתום תקופת ההלוואה, וכולל החזר על חשבון הקרן והריבית שנצברה. בהלוואות צמודות מדד /מט"ח, נוספים לסכום החזר זה גם הפרשי הצמדה/שער.


כמה נחזיר בכל חודש?

לרשותכם מחשבון משכנתא, המאפשר לחשב את גובה ההחזר החודשי לפי סכום המשכנתא הרצוי, או לחלופין, לחשב את סכום המשכנתא לפי גובה ההחזר החודשי הרצוי.

 

 

דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים