Generic placeholder image

התנהלות אחראית

מתנהלים באופן אחראי ואתי

כמוסד פיננסי מוביל בישראל, בנק מזרחי-טפחות מקפיד להתנהל באחריות, לכבד את החוק,
להקפיד על התנהגות אתית של עובדיו ולנהל את הסיכונים השונים תוך שמירה על מחויבותו ללקוחותיו.

  • מחוייבות לציות ורגולציה
    הבנק מקפיד על יישום הוראות הדין וכללי הממשל התאגידי ומנהל את סיכוניו באופן אחראי והוגן.
  • ניהול סיכונים
    לבנק מערך מוסדר לניהול ובקרת הסיכונים בפעילותו המגדיר את תאבון הסיכון בתחומים השונים. 
  • ניהול סיכונים סביבתיים
    הבנק מנהל את סיכוני הסביבה בהשפעה וישירה ועקיפה ורואה בנושאים הסביבתיים ערך בלתי נפרד מאחריותו התאגידית.


עוד על ההתנהלות האחראית של הבנק