Generic placeholder image

ממשל תאגידי

מתנהלים באופן אחראי ואתי

כמוסד פיננסי מוביל בישראל, בנק מזרחי-טפחות מקפיד להתנהל באחריות, לכבד את החוק, להקפיד על התנהגות אתית של עובדיו ומנהליו ולנהל את הסיכונים השונים תוך שמירה על מחויבותו ללקוחותיו

 • מחויבות לציות ורגולציה

הבנק מקפיד על יישום הוראות הדין וכללי הממשל התאגידי ומנהל את סיכוניו באופן אחראי והוגן

 • ניהול סיכונים

לבנק מערך מוסדר לניהול ובקרת סיכונים בפעילותו המגדיר את תאבון הסיכון בתחומים השונים

 • אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

הבנק מעניק חשיבות רבה לנושא אבטחת המידע ומחויב לשמירה על פרטיות והגנת המידע של לקוחותיו

ריכוז ביצועים בהיבטי ממשל תאגידי

נתונים כלכליים ומצוינות עסקית

 • 2,356 מיליון ₪ - הפרשה למיסים
 • 940.9 מיליון ₪ - חלוקת דיבידנדים
 • 4,198 מיליון ₪ - הערך הכלכלי שנשמר
 • 6,963 מיליון ₪ - רווח לפני מס
 • 4,472 מיליון ₪ - רווח נקי
 • 6,173 מיליון ₪ - הוצאות תפעוליות
 • 13,668 מיליון ₪ - הכנסות הקבוצה

מובילים בהוגנות ובאתיקה

 • בנק מזרחי-טפחות מוביל בתפיסת ההוגנות
 • 129,000 שעות הדרכה לעובדים בנושאי ציות ומניעת שחיתות
 • 100% עובדי הבנק החתומים על הקוד האתי


עוד על ההתנהלות האחראית של הבנק