Generic placeholder image

משקיעים בסביבה

דואגים לשמור ולהגן על הסביבה בה אנו חיים

בנק מזרחי-טפחות מכיר בהשפעת פעילותו על הסביבה ועל האקלים בכדור הארץ וחותר למזער את ההשפעה השלילית, להגן על הסביבה שהוא פועל בה ולשפר אותה. 

אסטרטגיית הפעילות הסביבתית של הבנק מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

  • צריכת משאבים אחראית
    הבנק מנהל ומודד את צריכת המשאבים שלו ונוקט מהלכי התייעלות אנרגטית, לרבות התקדמות למערכות המנצלות אנרגיה באופן יעיל.
  • ניהול וצמצום המדרך הפחמני
    כחלק מהשאיפה לצמצם את תופעת שינוי האקלים, הבנק מקפיד למדוד את פליטות גזי החממה הנגרמות כתוצאה ישירה מצריכת בנזין וסולר, ופליטות עקיפות כתוצאה מצריכת חשמל ועוד. 
  • העלאת מודעות לנושאי הסביבה
    הבנק פועל להעלאת המודעות בנושא שמירה על הסביבה בקרב העובדים, הספקים והקהילה. 

 

עוד על פעילות הבנק בנושא הסביבה