Generic placeholder image

סביבה

דואגים לשמור ולהגן על הסביבה בה אנו חיים

בנק מזרחי-טפחות פועל לצמצום השפעתו על הסביבה ושינוי האקלים באמצעות בחינת סיכונים רלוונטיים במתן אשראי ובפעילות ההשקעות של הבנק לצד קידום מוצרים סביבתיים ומתן אשראי ייעודי

אסטרטגיית הפעילות הסביבתית של הבנק מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

  • צריכת משאבים אחראית, ניהול וצמצום המדרך הפחמני

בנק מזרחי-טפחות מנהל ומודד את צריכת המשאבים שלו ונוקט מהלכי התייעלות אנרגטית. כחלק מהשאיפה לצמצם את תופעת שינוי האקלים, הבנק מקפיד למדוד את פליטות גזי החממה הנגרמות כתוצאה ישירה מצריכת בנזין וסולר, ופליטות עקיפות כתוצאה מצריכת חשמל ועוד

  • מימון בר־קיימא בהיבטי סביבה ואקלים

בנק מזרחי-טפחות שואף למזער את ההשפעה הסביבתית השלילית במימון ולפתח מוצרים ושירותים בעלי אימפקט סביבתי חיובי. מתוך כך, הבנק תומך בלקוחותיו במעבר לכלכלה דלת פחמן באמצעות מוצרים ושירותים ייעודיים המאפשרים צמיחה כלכלית בעולם משתנה

  • ניהול סיכונים סביבתיים וסיכוני אקלים

בנק מזרחי-טפחות רואה בנושאים הסביבתיים חלק בלתי נפרד מאחריותו. הבנק נערך לזיהוי וניהול הסיכונים הסביבתיים וסיכוני האקלים, בהם סיכונים פיזיים וסיכוני מעבר, ומכיר בכך שלסיכונים אלו יכולת השפעה על הצלחתו הפיננסית

ריכוז ביצועים בהיבטים סביבתיים

מפחיתים השפעות סביבתיות

  • 6.4% צמצום העצימות האנרגטית למ"ר (Gj)
  • 10.6% צמצום עצימות טביעת הרגל הפחמנית (מ"ר)
  • 501 טון פד"ח - היקף הפליטות שנחסכו כתוצאה מיוזמות סביבתיות של הבנק
  • 398 טון פד"ח נחסכו כתוצאה מכלל היוזמות של הבנק לצמצום צריכת האנרגיה
  • נערכים למעבר לכלכלה דלת פחמן
    4,400 מיליון ₪ - מימון לנושאים סביבתיים

 

עוד על פעילות הבנק בנושא הסביבה