Generic placeholder image

משקיעים בעובדים

עובדים בסביבת עבודה נעימה ואיכותית

הבנק רואה בכלל עובדיו ומנהליו נדבך עיקרי בהגשמת האסטרטגיה העסקית ויעדי הגידול בהיקפי הפעילות וברווחיות.


הבנק מחויב להשקיע בפיתוח העובדים שלו, לעודד את הסקרנות והאמון שלהם ולהעצים אותם כדי לייצר שינוי משמעותי.

בנק מזרחי-טפחות הוא מקום עבודה שבו:

  • רואים את צורכי העובד, דואגים לו ומטפחים אותו. 
  • דואגים לסביבת עבודה בטוחה ולתנאי העסקה הוגנים.
  • הכלה וגיוון הם ערכים משמעותיים בתרבות הארגונית של הבנק.
  • שומרים ומכבדים את העובדים ודואגים לרווחתם.


עוד על סביבת העבודה ותנאי העסקה בבנק