שומר ניירות ערך מחוץ לישראל ("ברוקר/קסטודיאן")


בנק מזרחי- טפחות בע"מ ("הבנק") מחזיק את ניירות הערך שנרכשו עבורך באמצעות שומר ניירות ערך מחוץ לישראל ("ברוקר/קסטודיאן") עימו התקשר הבנק, כמפורט להלן:

סוג ניירות ערך הברוקר (קסטודיאן)​
מניות The Bank of New York Mellon
אגרות חוב Euroclear Bank SA/NV
אופציות (למעט אופציות על חוזים)​ J.P. Morgan​
חוזים ואופציות על חוזים HSBC Bank plc
חוזים ואופציות על חוזים Citigroup Global Markets


ידוע ללקוח כי אגב החזקת ניירות הערך והנכסים השונים כמפורט לעיל, יכול ויוחזקו גם מזומנים אצל הברוקרים/קסטודיאנים הרלבנטיים.

המידע המובא לעיל נכון למועד מכתבנו זה. זהות הברוקר/קסטודיאן עשויה להשתנות בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק ובכפוף להוראות הדין. בנוסף, ידוע ללקוח כי הברוקר/קאסטודיאן יכול לפעול באמצעות תת-קסטודיאן.

מדיניות בחירת הברוקר/קסטודיאן:

  • לבנק מדיניות סדורה לעניין בחירה והתקשרות עם ברוקר/קסטודיאן צד ג'. מדיניות זו מתייחסת, בין היתר, לקריטריונים לבחירה והתקשרות עם ברוקר/קסטודיאן צד ג', הכוללים את חוסנו הפיננסי של הברוקר/קסטודיאן, יכולתו לספק רמת שירות נאותה, ניסיונו, סוגי הפעילויות והשירותים שהוא מספק ואופן המענה לצרכי הלקוחות, הסדר האחריות המשפטית ועוד.

  • מתודולוגיית המעקב אחר פעילות ברוקר/קסטודיאן צד ג' כוללת, בין היתר:בחינה שוטפת במהלך השנה של האיתנות הפיננסית של הברוקר/קסטודיאן צד ג', בהתאם לתדירות פרסום נתונים רלוונטיים ע"י הברוקר/קסטודיאן צד ג', וכן בחינה נוספת במסגרת הליך אישור המדיניות השנתית המובא בפני דירקטוריון הבנק. בנוסף, מבוצעת בחינה באופן שוטף של מידע המתפרסם ע"י גורמים שלישיים, והרלוונטי לדעת הבנק במסגרת המעקב אחר פעילות ברוקר/קסטודיאן צד ג'.

  • לעניין יישום היבטי המדיניות השונים, יחידה ייעודית בבנק בוחנת את הקריטריונים במדיניות המתוארת לעיל הן בבחירה והתקשרות ראשונית עם ברוקר/קסטודיאן צד ג', הן בעת חידוש ההתקשרות עימו והן בבדיקות תקופתיות כאמור במתודולוגיית המעקב לעיל. יחידה זו מתעדת בכתב את בדיקותיה, ממצאיה ומסקנותיה. בחינת החוסן הפיננסי של ברוקר/קסטודיאן צד ג' נעשית תוך שילוב ניתוחים חיצוניים ופנימיים, ובחינת פרמטרים רלוונטים לדעת הבנק לגורמים השונים ולסוגי הפעילות והשירותים השונים.

  • הבקרה על רמת השירות נעשית באמצעות קבלת דו"ח בקרה חיצונית על הגוף נותן השירות על פי תקני בקרה בינלאומיים כגון ISEA3402. הסדרי האחריות המשפטית נבדקים בהסתמך על הסכמי ההתקשרות עם הברוקר/קסטודיאן צד ג' ובהיוועצות עם גורמים משפטיים. התקשרות עם ברוקר/קסטודיאן צד ג' כפופה לקבלת אישורים ע"י המוסדות המוסמכים בבנק לעניין זה.

  • מובהר כי, הבנק עשוי לבחון קריטריונים שונים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל, וכן כי מתודולוגיית המעקב עשויה לכלול היבטים אחרים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל, והכל בהתאם לצרכים, מאפיינים והנסיבות המיוחדות שיידרשו בקשר לקסטודיאן צד ג' כלשהו, סוג הפעילות /השירותים שהוא מחפש וכ"ו.