הלוואות שאינן לדיור - עמלת פירעון מוקדם - נוסחת ההיוון


נוסחה לחישוב עמלת פירעון מוקדם

א. הגדרות
A - הריבית לחישוב רכיב ההיוון התקופתית .
C - הריבית הממוצעת המפורסמת הידועה במועד העמדת ההלוואה, על פי תקופת ההלוואה שנקבעה בהסכם ההלוואה בריבית קבועה, או הידועה במועד שינוי ריבית אחרון על פי תקופת ההלוואה שנותרה עד למועד שינוי קרוב בריבית משתנה.
R - הריבית התקופתית החלה על ההלוואה ביום הפירעון המוקדם.
Bi - התשלומים העתידיים התקופתיים בהתאם לתנאי ההלוואה (כולל ריבית שתצטבר) .
i  - אינדקס לתקופה.
n - מספר התקופות מיום הפירעון המוקדם ועד ליום שינוי הריבית.
N - מספר התקופות מיום הפירעון המוקדם ועד לתום תקופת ההלוואה.
(PV(R - סכום הקרן הנפרע בפירעון מוקדם בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי שער ובתוספת ריבית, שנצברו עד יום הפירעון המוקדם.
(PV(A - ערך נוכחי של התשלומים העתידיים עד לתום תקופת ההלוואה כאשר התשלומים עד ליום שינוי הריבית והקרן ביום שינוי הריבית מהוונים ליום הפירעון המוקדם לפי שיעור הריבית לחישוב רכיב ההיוון התקופתית .
(PV(C - ערך נוכחי של התשלומים העתידיים עד לתום תקופת ההלוואה כאשר התשלומים עד ליום שינוי הריבית והקרן ביום שינוי הריבית מהוונים ליום הפירעון המוקדם לפי שיעור הריבית הממוצעת המפורסמת הידועה במועד העמדת ההלוואה, על פי תקופת ההלוואה שנקבעה בהסכם ההלוואה בריבית קבועה, או הידועה במועד שינוי ריבית אחרון על פי תקופת ההלוואה שנותרה עד למועד שינוי קרוב בריבית משתנה.

החישובים מתייחסים לחשבונות פרטיים ולעסקים זעירים.

ב. (1) הנוסחה הכללית

הנוסחה מתאימה גם להלוואות הנפרעות בהפרשי זמן שווים ,גם אם התשלומים אינם שווים וגם להלוואות הנפרעות בהפרשי זמן תקופתיים לא שווים. כך למשל, אם התקופה מוגדרת כחודש, ניתן להפעיל את הנוסחה עבור הלוואה הנפרעת בהפרשי זמן של חודשים שלמים, גם אם הפרשי הזמן אינם שווים. לדוגמה: הלוואה הנפרעת אחת לחודש ואחת לשלושה חודשים לסירוגין.

(2) הלוואות בריבית משתנה במטבע חוץ

במקרה של הלוואות בריבית משתנה במטבע חוץ, יש להביא בחשבון גם את ההפרשים בגין התוספת שמעבר לריבית העוגן, בתקופה שלאחר מועד שינוי הריבית.

הלוואות בריבית משתנה במט"ח - נוסחה

כאשר:
- A* ריבית העוגן שחלה על ההלוואה במועד הפירעון המוקדם והתוספת התקופתית החדשה מעבר לריבית העוגן.
יתר המשתנים מוגדרים בנוסחה המקורית.

 

קביעת שיעור "הריבית לחישוב רכיב ההיוון"

הלוואות שקליות בריבית קבועה
הריבית לחישוב רכיב ההיוון תהיה הריבית הממוצעת המפורסמת האחרונה הידועה ביום הפירעון המוקדם, לתקופה שנותרה עד תום ההלוואה.
בהיעדר ריבית ממוצעת מפורסמת תקבע הריבית לחישוב רכיב ההיוון על פי כללים סבירים המבטאים את הנזק שנגרם לתאגיד הבנקאי כתוצאה מהפירעון המוקדם.

הלוואות שקליות בריבית משתנה
הריבית לחישוב רכיב ההיוון תהיה הריבית הממוצעת המפורסמת האחרונה הידועה ביום הפירעון המוקדם, לתקופה שנותרה עד מועד שינוי ריבית קרוב.
בהיעדר ריבית מפורסמת תקבע הריבית לחישוב רכיב ההיוון על פי כללים סבירים המבטאים את הנזק שנגרם לתאגיד הבנקאי כתוצאה מהפירעון המוקדם.

הלוואות מט"ח
ריבית משתנה:

הריבית לחישוב רכיב ההיוון תחושב לפי הבסיס האובייקטיבי החיצוני לקביעת שיעור הריבית בהלוואה, כפי שנקבע בהסכם ההלוואה הידוע בעת הפירעון המוקדם, בתוספת ההפחתה או התוספת לריבית הבסיסית שנקבעה בהלוואה.

ריבית קבועה:

הריבית לחישוב רכיב ההיוון תחושב לפי בסיס אובייקטיבי חיצוני.

מרכיבי הריבית לחישוב רכיב ההיוון יוגדרו מראש בהסכם ההלוואה.​