עקרונות לפעילות בשוק המט"ח הסיטונאי


1. מבוא
1.1. במסגרת התקשרותו של בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") עם הלקוח בנספח לביצוע עסקאות מיידיות או עתידיות ונגזרים במטבעות, הלוואות, התחייבויות לתשלום, ריביות, שערי חליפין, מוצרים ושירותים הנסחרים בשוקי סחורות (Commodities), ניירות ערך, מדדי מחירים ומדדי ניירות ערך ("הנספח"), נמסרים בזאת ללקוח הגילויים המפורטים במסמך גילוי זה, להלן.

2. תפקידו של הבנק בעסקאות מט"ח
2.1. במסגרת העסקאות הספציפיות שיכולות להתבצע בשוק המט"ח, הבנק משמש כצד עיקרי הפועל בשם עצמו, (כלומר: כצד הנגדי של הלקוח לעסקה), הלוקח על עצמו סיכון אחד או יותר בקשר למתן ציטוט מחיר במט"ח/או בנגזרי מט"ח, לרבות סיכון שוק וסיכון אשראי. 
2.2. בהתאם לאמור, הבנק מיידע בזאת את הלקוח כדלקמן: 
2.2.1. הבנק פועל בשם עצמו כצד נגדי ללקוח וככזה יש לו ניגוד עניינים מובנה בביצוע עסקאות מט"ח;
2.2.2. הבנק מקיים פעילות של עשיית שוק וניהול סיכונים, כמו גידור, התואמת את אסטרטגיית המסחר בשוק המט"ח, נטילת פוזיציות, הסיכון הנלקח, ותנאי הנזילות והשוק.
2.3. כאשר הבנק מספק ללקוח שער ציטוט בעסקת OTC, המחיר שהבנק מצטט ללקוח הינו מחיר מסוג "all-in". פירושו של דבר שהמחיר מתחשב, בין היתר, בסוג המטבע, סוג העסקה, ההיקף הכספי של העסקה ותנאי השוק (כגון: נזילות ותנודתיות) ורווח ("Mark-Up").
2.4. המחיר נקבע לפי מיטב שיקול הדעת של הבנק, ברמת העסקה הבודדת, ובין היתר הוא נועד להניב רווחיות אשר למצער תכסה על הסיכון שהבנק נוטל ועל עלויות נוספות, לרבות עלות ההון, סיכון האשראי, עלויות ביצוע, סיכוני כשל, ועמלות סליקה וביצוע שהבנק נושא בהן כחלק מביצוע העסקה.

3. אופן הטיפול בסוגי פקודות מסוימים ובעסקאות מסוימות
3.1. כאשר הבנק מטפל בפקודה מסוג "הגבלת הפסד" (“stop loss”):
3.1.1. הבנק יקבל מהלקוח את המידע הנדרש כדי להגדיר באופן מלא את תנאיה של פקודת הגבלת הפסד, כגון מחיר הייחוס, סכום הפקודה, פרק הזמן והטריגר.
3.1.2. הבנק מיידע בזאת את הלקוח, כי עסקאות שמטרתן ניהול סיכונים עשויות להתבצע בסמוך לרמת הטריגר של פקודת הגבלת ההפסד, וכי עסקאות אלה עשויות להשפיע על מחיר הייחוס וליצור טריגר שיביא לביצועה של פקודת הגבלת ההפסד.
3.2. הבנק יבצע גידור מקדים (pre-hedging), כפוף לכללים הבאים:
3.2.1. בעת ההערכה אם גידור מקדים מתבצע בהתאם לעקרונות ההגינות והשקיפות, הבנק ייתן את דעתו לתנאי השוק השוררים (כגון נזילות), וכן לגודל ולאופי של העסקאות הצפויות.
3.2.2. בעת ביצוע גידור מקדים, הבנק רשאי להמשיך לנהל את עסקיו השוטפים, כולל ניהול סיכונים, עשיית שוק, וביצוע פקודות אחרות של לקוחות.
3.2.3. הבנק רשאי לבצע גידור מקדים של כלל העסקאות, של חלקן או של חלקים מהן, בעסקאות נגדיות מול צדדים שלישיים, לצורך התכסות, עוד בטרם ביצוע העסקה של הלקוח, ובכך עשוי תוצאתית להשפיע על מחיר המט"ח ונזילותו. 
3.2.4. הבנק יכול, לפי שיקול דעתו הבלעדי להתיר את הגידור המקדים שביצע כאמור, בכל עת ובכל מחיר.
3.3. ככל שעסקה במט"ח כרוכה במחיר ייחוס (reference price), ולפי העניין, הבנק ימסור ללקוח, לבקשתו, את הנתונים אשר על פיהם נקבע מחיר הייחוס לעסקה.

4. קביעת מחיר "All-in" לרבות התוספת (Mark-Up)
4.1. הבנק מיידע בזאת את הלקוח, שמחיר העסקה הסופי שיימסר ללקוח הוא מחיר           All-in"" שיכול לכלול תוספת (Mark-Up), שתהיה מרווח מעל למחיר העסקה ותפצה את הבנק בגין שירותים שהוא ספק, סיכונים שהוא נטל או הוצאות שנגרמו לו או שהיו צפויים בקשר עם העסקה.
4.2. מחיר "All in" לעסקאות OTC יקבע בצורה מקצועית והוגנת, ובהתחשב בתנאי השוק ששררו בזמן ביצוע העסקה, במדיניות ובפרקטיקות הפנימיות לניהול סיכונים של הבנק, ובפרט בשים לב לתאבון הסיכון ולמגבלות שקבע הבנק במדיניותו. 
4.3. מדיניות הבנק בקביעת מחיר "All in"היא שככלל, בהינתן שכל תנאי הרקע דומים (כגון: סוג העסקה, תנאי השוק, מצב הנזילות, התנודתיות, סיכון האשראי, סיכון הסליקה, העלויות הנלוות וכדומה) –יקבע מחיר "All in" דומה ביחס ללקוחות דומים. 
4.4. מחיר "All in" יכול להיות שונה ביחס ללקוחות שונים, ולהוביל למחירים שונים של העסקאות עבור לקוחות שונים.
4.5. יובהר, כי בעת קביעת "דמיון" בין לקוחות יילקחו בחשבון, בין היתר, סוג הלקוח, צורת התאגדות שלו, גודלו וסיכון האשראי שלו. בנוסף, הבנק יוכל לשקול גם את היקף הפעילות של הלקוח בבנק ואת מערכת היחסים בין הצדדים. 

5. תחולה
5.1. מסמך גילוי זה יחול ביחס לכל עסקת OTC רלוונטית המבוצעת על ידי הלקוח מכוח הנספח.
5.2. מסמך גילוי זה הוא בנוסף לכל הסכם, מסמך, כתב התחייבות או תנאים אחרים, אשר עליהם חתם הלקוח או אשר הלקוח הסכים להם, ואין בו כדי לגרוע מהוראות הסכם, מסמך, כתב התחייבות או תנאים אחרים כלשהם כאמור.