הודעה על שינויים בעמלות ובריביות


‏הרינו להודיעכם, כי החל ‏21‏.‏4‏.‏19‏, יעודכן תעריפון
‏הבנק כמפורט להלן:
‏תעריפון יחידים/עסקים קטנים:
‏פעולה ע"י פקיד במוקד טלפוני מאויש, תוסר ההערה:
‏בהתאם לצו בנק ישראל, החל מיום ‏20‏.‏10‏.‏13‏ ועד ליום
‏21‏.‏04‏.‏13‏, עבור פעולה ע"י פקיד המבוצעת במוקד טלפוני
‏מאויש, תיגבה עמלה בסך ‏50‏.‏2‏ ש"ח לפעולה.
‏עם ביטול ההערה, תיגבה עמלה בסך ‏80‏.‏6‏ ש"ח.
‏מכתב התראה של עו"ד - תוסר ההערה" בהתאם לצו בנק
‏ישראל, החל מיום ‏20‏.‏10‏.‏13‏ ועד ליום ‏21‏.‏04‏.‏13‏, עבור
‏מכתב התראה של עו"ד, תיגבה עמלה בסך ‏00‏.‏50‏ ש"ח למכתב
‏עם ביטול ההערה, תיגבה עמלה בסך ‏147‏ ש"ח למכתב.
‏עדכון חלק ‏11‏ - הוצאות צד שלישי
‏הערכת שמאי להלוואות מוכוונות:
‏-דירה בבית קומות-‏328‏ ש"ח
‏-דירה בבית קומות בהלוואות מוכוונות בישובים מרוחקים
‏- מירבי - ‏411‏ ש"ח
‏- בית חד קומית צמוד קרקע או משק חקלאי - תתווסף
‏הערה: יגבה בהתאם לתעריף הערכת שמאי להלוואות לא
‏מוכוונות בהתאם למדרגות.
‏עדכון נספח ג' - טבלת ימי ערך
‏בהתאם להנחיית הקורספונדנט בניו זילנד, תוסר שיטת
‏תשלום/קבלת תשלום בשיקים.
‏אי לכך, תימחק האפשרות של "ניו זילנד" מהנספח
‏בסעיף ‏2‏.