קשרים עם החברות המנהלות מוצרים פנסיוניים


‏רשימת החברות המנהלות המתפעלות את קופ"ג שלהן באמצעות מזרחי טפחות

‏הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

‏מיטב דש ניהול קופות גמל בע"מ

‏שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ


‏רשימת החברות המנהלות עמן הבנק אינו קשור בהסכמי הפצה

‏ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏גל-ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ

‏גלובלנט-ניהול קופות גמל ג.נ.נ.ק.ג בע"מ

‏החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ

‏החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

‏החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

‏החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ

‏החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ

‏החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

‏החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ

‏החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימיים ומיקרוביולוגים בע"מ

‏החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

‏החברה לניהול קרנות השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

‏החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

‏הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל- אביב יפו בע"מ

‏חברה ב"ת למ"ד דל"ת בע"מ

‏חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

‏יהב אחים ואחיות-חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏יהב פ.ר.ח -חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏לאומי קמ"פ בע"מ

‏מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

‏מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

‏מחוג-מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

‏מחר-חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏סלייס גמל בע"מ

‏עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

‏עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

‏עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ

‏ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאלים בע"מ

‏קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ

‏קרן החיסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ

‏קרנות השתלמות למורים תיכוניים,מורי סמינרים ומפקחים-חברה מנהלת בע"מ

‏קרנות השתלמות למורים ולגננות-חברה מנהלת בע"מ

‏רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

‏שיבולת חברה לניהול קופ"ג בע"מ


אחזקות בעלי השליטה בבנק

‏אחזקות בעלי השליטה בבנק בלמעלה מ-‏10%‏ בגופים מוסדיים
‏למיטב ידיעת הבנק,נכון למועד עריכת מסמך זה,בעלי השליטה בבנק אינם מחזיקים בלמעלה
‏מ-‏10%‏ במבטח או בחברה מנהלת של קופות גמל.

‏גילוי נאות של היועץ הפנסיוני

  ‏לא קיים ניגוד עניינים אישי ליועץ הפנסיוני עמו נפגשת.
  ‏ליועץ הפנסיוני עימו נפגשת קיים ניגוד עניינים כמפורט להלן:
______________
חתימת לקוח
______________
חתימת יועץ