מדיניות ונהלים באשר לשירותי תשלום אגב פעילות במטבעות וירטואליים


בנק מזרחי-טפחות קבע מדיניות ונהלים בקשר עם מתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי, קרי, העברת כספים שמקורם בהמרת מטבע וירטואלי למטבעות רגילים, המכונים "FIAT", מנותן שירות במטבע וירטואלי לחשבון הלקוח (שאינו נותן שירות במטבע וירטואלי) המתנהל בבנק (להלן בהתאמה: "שירות התשלום" ו"נותן שירות במטבע וירטואלי"). בהתאם למדיניות שנקבעה, הבנק יאפשר את שירות התשלום רק מחשבונות של נותני שירות במטבע וירטואלי, וביחס למטבעות וירטואליים, אשר נכללים במועד מתן שירות התשלום ברשימות שאושרו ופורסמו באתר הבנק, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן בהתאמה: "רשימת נותני השירות המאושרים" ו"רשימת המטבעות המאושרים"). כל זאת בהתאם לגישה מבוססת סיכון, המביאה בחשבון, בין היתר, את נתיב המטבע הווירטואלי ואת מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ו/או למימון כרייתו, וכן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולמדיניותו ונהליו בנושא.

לצורך קבלת שירות התשלום, עליך להשיב על שאלון שיתייחס, בין היתר, לעסקה ומאפייניה, אחזקותיך במטבעות וירטואליים בכתובת הארנק ועוד. בנוסף, במקרים מסוימים, עשוי הבנק לדרוש ממך הצהרות, אסמכתאות ו/או מסמכים נוספים בקשר עם העברת הכספים המבוקשת על ידך לחשבונך בבנק, לרבות חוות דעת ממומחה (שנכלל ברשימת המומחים המאושרים לצורך זה, אשר תתעדכן על ידי הבנק מעת לעת) ו/או אישורים בקשר לדיווח ו/או תשלום לרשויות המס (להלן ביחד: "אסמכתאות נלוות"), כל זאת בהתאם למדיניות הבנק, נהליו ושיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

בהתאם למדיניות שנקבעה, הבנק לא יסרב באופן גורף לספק את שירות התשלום רק בשל היות מקור הפעילות קשור במטבע וירטואלי, כאשר נותן השירות במטבע וירטואלי קיבל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי המאפשר לו לעסוק בתחום המטבעות הווירטואליים מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

להלן דוגמאות למקרים שבהם סירוב הבנק לספק את שירות התשלום ייחשב סירוב סביר: 
1. נתיב הכסף כולל מעורבות של נותן שירות במטבע וירטואלי או סוג מטבע וירטואלי שאינם נכללים במועד מתן שירות התשלום ברשימת נותני השירות המאושרים ורשימת המטבעות המאושרים.
2. הלקוח סירב למסור אחת או כמה מהאסמכתאות הנלוות. 

הבנק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את המדיניות ו/או את נהליו בקשר לשירות התשלום ו/או את הרשימות הללו מעת לעת, ובכלל זה להוסיף או לגרוע מטבעות וירטואליים ו/או נותני שירות במטבע וירטואלי מרשימות אלה. לפיכך, מטבע וירטואלי שנכלל במועד מסוים ברשימת המטבעות המאושרים ו/או נותן שירות במטבע וירטואלי הנכלל כיום ברשימת נותני השירות המאושרים, עשויים שלא להיכלל ברשימות אלה במועד אחר שבו תועבר על ידך בקשה לקבלת שירות התשלום (כלומר את העברת הכספים מנותן השירות לחשבונך), ובנסיבות אלה, יהיה רשאי הבנק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לסרב למתן שירות התשלום או להתנותו בקבלת מידע ומסמכים שונים לשם הערכת הסיכון הכרוך בו.

רשימת המטבעות המאושרים:
1. (Bitcoin (BTC
2. (Ethereum (ETH
3. (Usd coin (USDC

רשימת נותני השירות המאושרים:
בישראל:
נותן שירות בנכס פיננסי בעל רישיון מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למתן שירות בנכס פיננסי בישראל בגין שירות במטבע וירטואלי.

מחוץ לישראל:
1. Coinbase Exchange
2. Bitstamp
3. Gemini
4. BitFlyer
5. Paxos

פעילות במטבעות וירטואליים עשויה לשאת עמה סיכונים בהיבטים שונים, ובין היתר, סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, סיכונים הכרוכים בכריית מטבעות, סיכוני שוק, סיכונים תפעוליים וכיו"ב, ובמקרים מסוימים, היעדר האפשרות להפקיד בחשבון הבנק כספים שמקורם במטבעות וירטואליים. 

אין באמור במסמך זה ו/או בהכללתו של מטבע וירטואלי ברשימת המטבעות המאושרים ו/או בהכללתו של נותן שירות במטבע וירטואלי ברשימת נותני השירות המאושרים ו/או בהכללתו של מומחה כזה או אחר ברשימת המומחים המאושרים על ידי הבנק לצורך מתן חוות הדעת, או באי הכללתם של כל אלה ברשימות שתפורסמנה על ידי הבנק, כדי להוות ייעוץ ו/או המלצה בקשר להשקעה ו/או לפעילות כלשהי במטבעות וירטואליים ו/או אל מול נותן שירות במטבע וירטואלי כלשהו ו/או בקשר עם כדאיות ביצוע איזו מהפעילויות כאמור.