הודעה בדבר פרסום דוח משלים לדוח מיידי מיום 11 בנובמבר 2019

ד' בכסלו, תש"פ, 02 בדצמבר, 2019

בנק מזרחי טפחות בע"מ 
("הבנק")


הודעה בדבר פרסום דוח משלים לדוח מיידי מיום 11.11.2019, 
בעניין הסרת מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון, כדירקטור בבנק, מסדר היום של האסיפה השנתית


בהמשך לדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 11.11.2019, מס' אסמכתא 2019-01-096900 ("הדוח המיידי"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה השנתית"), ובהמשך למודעה שפרסם הבנק, ביום 12.11.2019, בעניין זה, באתר האינטרנט של הבנק, הבנק מודיע בזה, כי ביום 2.12.2019 פרסם הבנק דוח משלים לדוח המיידי, מס' אסמכתא 2019-01-105612 ("הדוח המשלים"); במסגרת הדוח המשלים צויין, כי בהמשך לאמור בסעיף 2.3 לדוח המיידי, ביום 2.12.2019, החליט דירקטוריון הבנק להסיר מסדר היום של האסיפה השנתית את מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון, כדירקטור בבנק; זאת, הואיל ובהתאם לתקנון הבנק, משך כהונתם של הדירקטורים שימונו באסיפה השנתית, הינו שלוש (3) שנים, ואילו על פי האישור שקיבל הבנק מהמפקחת על הבנקים, דירקטוריון הבנק יכול שיכלול עד אחד עשר (11) דירקטורים רק עד תום שנת 2020, וכי לאחר המועד האמור, דירקטוריון הבנק לא יכלול יותר מעשרה (10) דירקטורים.

בהתאם לאמור לעיל, הוסר מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון, כדירקטור בבנק, מסדר היום של האסיפה השנתית.

עוד צויין בדוח המשלים, כי ביום 2.12.2019, החליט הדירקטוריון למנות את מר יואב-אשר נחשון, כדירקטור בבנק, על ידי הדירקטוריון, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינויו של מר יואב-אשר נחשון או שתודיע על הסכמתה לכך (להלן - "אישור המפקחת"); זאת, בהתאם לתקנון הבנק ולהוראות הדין, ולאור הודעתו של מר אברהם נוימן לפיה יסיים את כהונתו כדירקטור בבנק, ביום 31.12.2019 (כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 7.11.2019). מר יואב-אשר נחשון יחל את כהונתו האמורה כדירקטור בבנק, ביום 1.1.2020 או ביום קבלת אישור המפקחת, לפי המאוחר מביניהם, ויסיים את כהונתו האמורה בתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר המועד שבו יחל מינויו כאמור (דהיינו, בתום האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2020).

מובהר בזה, כי לא חל שינוי בשאר הנושאים שעל סדר היום של האסיפה השנתית, וכי לא חל שינוי במועד האסיפה השנתית ובמועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה השנתית. 

לפרטים נוספים ראו את הדוח המשלים שפרסם הבנק באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il/​​

בנק מזרחי טפחות בע"מ

לדיווחים והודעות קודמים