הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית בהתאם לחוק החברות

כ"ד בחשון, תשע"ד, 28 באוקטובר, 2013

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999
בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית, כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית:
1.1 דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31/12/2012 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2012.
1.2 מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון הבאים, כדירקטורים בבנק: 1.2.1 משה וידמן; 1.2.2 משה ורטהיים; 1.2.3 צבי אפרת; 1.2.4 רון גזית; 1.2.5 ליאורה עופר; 1.2.6 מרדכי מאיר; 1.2.7 יהונתן קפלן ו- 1.2.8 יואב-אשר נחשון, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 28/10/2013 ("הדו"ח המיידי").
1.3 מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק. כמו כן, יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2012, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המיידי.

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה:
2.1 האסיפה השנתית תתכנס ביום ה', ה- 19/12/2013, בשעה 10:00, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,  קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', ה- 26/12/2013, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ב- 17/11/2013 ("המועד הקובע").
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2.1 עד 1.2.8 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

3. פרטים נוספים:
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ביום 28/10/2013.

לדיווחים והודעות קודמים