כינוס אסיפה כללית שנתית

ו' בכסלו, תשע"ו, 18 בנובמבר, 2015

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה השנתית"), בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ועסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית:
1.1 דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31.12.2014 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2014, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 16.11.15 ("הדוח המיידי").
1.2 מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון שלהלן, כדירקטורים בבנק: (א) משה וידמן; (ב) צבי אפרת; (ג) רון גזית; (ד) ליאורה עופר; (ה) מרדכי מאיר; (ו) יהונתן קפלן; (ז) יואב-אשר נחשון; (ח) אברהם זלדמן, כמפורט בסעיף 1.2  לדוח המיידי.
1.3 מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק.  כמו כן, יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2014, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המיידי.
1.4 אישור של כתב פטור והתחייבות לשיפוי של הבנק, לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים,  ובכללם המנהל הכללי של הבנק ובעלי שליטה בבנק וקרוביהם, וכן לעובדים, בנוסח המתוקן המצורף כנספח ב' לדוח המיידי ("כתב ההתחייבות המתוקן"). בנוסף, אישור כי ההחלטה לאישור כתב ההתחייבות המתוקן, לעניין תחולתו על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם (אשר כתב ההתחייבות המתוקן חל לגביהם), הינה בתוקף מיום 20.9.2015. הכל כמפורט בסעיף 1.4 לדו"ח המיידי. 

2. מקום כינוס האסיפה השנתית ומועדים:
2.1 האסיפה השנתית תתכנס ביום ד', ה- 23.12.2015, בשעה 11:30, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום 30.12.2015, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ב- 24.11.2015  ("המועד הקובע").
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה השנתית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.4 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים:
לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 16.11.15, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).


לדיווחים והודעות קודמים