כינוס אסיפה כללית שנתית

כ"ד בחשון, תשע"ח, 13 בנובמבר, 2017

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה השנתית"), כמפורט להלן:

 1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית

  1.1 דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2016, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2016, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 13.11.2017 ("הדוח המיידי").

  1.2 מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון שלהלן, כדירקטורים בבנק: (א) משה וידמן (מכהן כיו"ר הדירקטוריון); (ב) צבי אפרת; (ג) רון גזית; (ד) ליאורה עופר; (ה) מרדכי מאיר; (ו) יהונתן קפלן; (ז) יואב-אשר נחשון; (ח) אברהם זלדמן, כמפורט בסעיף 1.2  לדוח המיידי. זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינויים האמורים או שתודיע על הסכמתה לכך.

  1.3 מינויה מחדש של גב' סבינה בירן, כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעות מונח זה בהוראות המפקח על הבנקים, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 27.2.2018, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המיידי; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.

  1.4 מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק.  כמו כן, יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2016, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח המיידי.

 2. מקום כינוס האסיפה השנתית ומועדים

2.1 האסיפה השנתית תתכנס ביום א', ה- 24.12.2017, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום 31.12.2017, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ב- 20.11.2016  ("המועד הקובע").

2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה השנתית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:

א. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;

ב. בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות  לפני מועד כינוס האסיפה.

 לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.

2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

 1. פרטים נוספים

לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 13.11.2017,  באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.לדיווחים והודעות קודמים