הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית שנתית

ל' בתשרי, תשפ"ד, 15 באוקטובר, 2023

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק ("האסיפה השנתית"), שעל סדר יומה, בין היתר, אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.

לעניין זה יצוין, כי בהמשך למפורט בדוחות המיידיים שפרסם הבנק ביום 16.11.2022 (בסעיף 3.2.4) וביום 21.12.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-137905 ו-2022-01-153916, בהתאמה), המפקח על הבנקים הודיע לבנק כי יאפשר את המשך כהונתו של מר משה וידמן בדירקטוריון הבנק, כך שזו תסתיים, לכל המאוחר, ביום 15.6.2024, וכי עד למועד זה הבנק יפעל לאיתור ולמינוי יו"ר דירקטוריון אחר לבנק.

הודעה בדבר זימון האסיפה השנתית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.
הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל.

 

 

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

לדיווחים והודעות קודמים