מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999
כ"ב בחשון, תשפ"ג, 16 בנובמבר, 2022


בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה השנתית"), כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 16.11.2022, מס' אסמכתא _2022-01-137905_ (להלן - "הדוח המיידי")           
1.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק, ליום 31.12.2021, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק, לשנת 2021.
1.2 מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של הבנק, וכן דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר, לשנת 2021.
1.3 מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון הבאים, כדירקטורים בבנק:
1.3.1 משה וידמן (המכהן כיו"ר הדירקטוריון); בהתאם לאישור המפקח על הבנקים, משך כהונתו יהיה עד לאסיפה הכללית השנתית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש (דהיינו, עד לאסיפה הכללית השנתית שתתקיים בשנת 2023).
1.3.2 רון גזית; משך כהונתו יהיה עד לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש.
1.3.3 יהונתן קפלן; משך כהונתו יהיה עד לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש.
        מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן, כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך  
1.3.4 אברהם זלדמן; משך כהונתו יהיה עד לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש.
1.3.5 אילן קרמר; משך כהונתו יהיה עד לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש.
1.3.6 אלי אלרואי; משך כהונתו יהיה עד לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש.
        מינויו מחדש של מר אלי אלרואי, כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך. 

2. מקום כינוס האסיפה השנתית ומועדים
2.1 האסיפה השנתית תתכנס ביום ד', ה-21.12.2022, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', ה-28.12.2022, באותו מקום ובאותה שעה. לעניין המניין החוקי באסיפה השנתית ובאסיפה הנדחית הראשונה, כאמור לעיל (ככל שתתקיים), ולעניין המועד והמניין החוקי באסיפה נדחית שנייה (ככל שתתקיים), ראו סעיף 4.2 לדוח המיידי.   
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה השנתית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 21.11.2022 ("המועד הקובע").
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה השנתית, בהצבעה לאישור ההחלטות כאמור בסעיף 1.3 לעיל (מינוי דירקטורים), בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:
2.2.1 בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;
2.2.2 בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה השנתית.
2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה השנתית.

3. פרטים נוספים
לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 16.11.2022, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).


בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

לדיווחים והודעות קודמים