הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

י"ג בטבת, תשפ"ד, 25 בדצמבר, 2023

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה מינויה (מחדש) של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בבנק, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (שתכהן גם כדירקטורית חיצונית, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים.
זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.
הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.
הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

 

לדיווחים והודעות קודמים