זימון אסיפה כללית - מינוי דירקטורים

י' בחשון, תשפ"א, 28 באוקטובר, 2020


בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק")


הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית


בהתאם לסעיף 11 ג(א) (4) לפקודת הבנקאות, 1941 , הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית של בעלי המניות של הבנק (להלן – "האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה, בין
היתר, מינוי דירקטורים, כמפורט להלן:

(א) מינוי (מחדש) של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.

(ב) מינויה של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בבנק, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור
או שיודיע על הסכמתו לכך.


הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.
מובהר בזה, כי שאר הדירקטורים המכהנים כיום בבנק, ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, ישלימו את תקופת כהונתם כדירקטורים בבנק, על פי הוראות הדין והוראה 301, לפי העניין, ובהתאם להוראות תקנון הבנק.


הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל.


בכבוד רב,


בנק מזרחי טפחות בע"מ

לדיווחים והודעות קודמים