כינוס אסיפה כללית שנתית

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")
כ"ט בחשון, תשפ"א, 16 בנובמבר, 2020

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:         
1.1 דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2019, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2019, כמפורט בסעיף 1 לדוח המיידי לזימון האסיפה הכללית שפרסם הבנק, ביום  16.11.2020 ("הדוח המיידי"). 
1.2 מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2019, כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידי.
1.3 אישור תיקונים לתקנות 89.1 ו- 92 לתקנון הבנק (בעניין משך כהונתם של דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים כהגדרתם בסעיף 1.1 לתקנון הבנק), בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן של התקנות האמורות, כמפורט בתקנון הבנק, בנוסחו המתוקן (המסומן לעומת הנוסח של התקנון הנוכחי), המצורף כנספח א' לדוח המיידי.
1.4 בכפוף לאישור התיקונים לתקנון הבנק, כאמור בסעיף 1.3 לעיל, אישור מינויו (מחדש) של מר יואב אשר נחשון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק, עד תום האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2021; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.
1.5 אישור מינויה של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, שפרסם המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.  
1.6 אישור המחיקה של סעיפים 5.5.2ג. ו- 5.5.2ד. למדיניות התגמול לנושאי משרה, שאושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק, ביום 18.12.2019 (לעניין סכומי התקרות של עלות פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית, בהתקשרות בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה), כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת (המסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית), המצורפת כנספח ה' לדוח המיידי.

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים:
2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', ה- 24.12.2020, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', ה- 31.12.2020, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 22.11.2020.
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4, 1.5 ו- 1.6 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:
א. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;
ב. בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים:
לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 16.11.2020, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).


בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מלדיווחים והודעות קודמים