הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ט"ז באב, תשע"ג, 23 ביולי, 2013

בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן-"הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (להלן: "האסיפה"), שתיערך ביום ג', ה- 27/8/2013, בשעה 10:00 במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13 (להלן-"משרדי הבנק").


1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות, הינם:
1.1 למנות את מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בבנק לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 20.9.2013, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.
1.2 לאשר את מדיניות תגמול נושאי המשרה של הבנק.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה:
2.1 האסיפה תתכנס ביום ג', ה- 27/8/2013, בשעה 10:00, במשרדי הבנק. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 3/9/2013, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום  29/7/2013. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בהצבעה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה.
2.2 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן - "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:
הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
2.3 את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן - "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים  המצורפים לו, למשרדי הבנק.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.
2.4 הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט.

3. עיון במסמכים:
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק באתר ההפצה, ביום 22/7/2013, מס' אסמכתה 2013-01-098610. בנוסף, ניתן לעיין בדוח המיידי האמור וכן בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי הבנק (טל: 03-7559720), בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.


לדיווחים והודעות קודמים