הודעה בקשר עם החזקות דוד ורטהיים ודרורית ורטהיים בבנק מזרחי-טפחות בע"מ ("הבנק")

י"ג בכסלו, תש"פ, 11 בדצמבר, 2019

בשם מרשותיי אם. דבליו. זד. (אחזקות) בע"מ ו-אף אנד דבליו שותפות כללית, הריני פונה אליכם בנושא שבנדון כדלקמן:

1. בהמשך להודעה מיום 28 בדצמבר 2016 בעניין שבנדון, הוענק אתמול, 10 בדצמבר 2019, לה"ה דוד ורטהיים ודרורית ורטהיים היתר שליטה בבנק.

2. ההיתר שהוענק אתמול בא בהמשך להודעת נגידת בנק ישראל מיום 27 בדצמבר 2016 (אסמכתא: 2016-01-092391), בדבר הפעלת אמצעי השליטה בבנק על ידי ה"ה דוד ורטהיים ודרורית ורטהיים.

בברכה,
בנימין רוטנברג, עו"ד 
רוטנברג ושות, משרד עורכי דין


לדיווחים והודעות קודמים