תיקון לדוח מיידי מיום 16 לנובמבר 2015

כ"ז בכסלו, תשע"ו, 09 בדצמבר, 2015

הודעה בדבר פרסום תיקון לדוח מיידי מיום 16.11.2015
  
בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על תיקון הדו"ח המיידי שפרסם הבנק, ביום
16.11.2015 (מס' אסמכתה 2015-01-156348) ("דוח הזימון המקורי"), בדבר כינוס אסיפה שנתית; התיקון נערך בקשר לנושא מס' 1.4 לסדר היום, שעניינו כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק (שצורף כנספח ב' לדו"ח הזימון המקורי).

לפרטים בדבר התיקונים שנערכו בדוח הזימון המקורי, ראו את הדוח המיידי המתוקן לזימון האסיפה השנתית,
שפירסם הבנק ביום 7.12.2015 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).
מובהר בזה, כי לא חל שינוי בשאר הנושאים שעל סדר היום של האסיפה השנתית, וכן לא חל שינוי במועד האסיפה השנתית ובמועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה השנתית, כפי שנקבעו בדוח הזימון המקורי.


בנק מזרחי טפחות בע"מ

לדיווחים והודעות קודמים