דוח מתקן לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

י"ג באב, תשע"ח, 25 ביולי, 2018

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, כי בהמשך לדיווחים שפרסם הבנק ביום 23.7.2018, בדבר הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("דוח הזימון"), ביום 24.7.2018 פרסם הבנק דיווחים מתקנים לדיווחים האמורים, הואיל וחל שיבוש (בעקבות טעות סופר) ברשימה של שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון הדירקטוריון בעניין ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

מובהר בזה, כי אין שינוי במועדים שנקבעו לעניין האסיפה הכללית האמורה.

לפרטים נוספים, ראו הדוחות שפרסם הבנק ביום 24.7.2018.

לדיווחים והודעות קודמים