הודעה בדבר דחיית מועד של אסיפה כללית מיוחדת

ד' בטבת, תשע"ג, 17 בדצמבר, 2012

בהמשך לדוח המיידי שפרסם בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק"), ביום 15.11.2012, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: (להלן - "אתר ההפצה"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של הבנק, ביום 26.12.2012, שעל סדר יומה מינויו של מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים, הבנק מודיע בזה כדלקמן:


האסיפה הכללית המיוחדת שזומנה ליום 26.12.2012, נדחית למועד אחר, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק באתר ההפצה, ביום 17.12.2012, מס' אסמכתה 2012-01-312408.

לדיווחים והודעות קודמים