מינוי מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק

י"ב בתמוז, תשע"ט, 15 ביולי, 2019

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לחוק החברות תשנ"ט 1999

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתיערך ביום ג', ה- 20.8.2019, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13 ("משרדי הבנק").

 • הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 15.7.2019 (להלן - "הדוח המיידי"):
 • למנות את מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.
 • המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה תאשר את מינויו, כאמור לעיל.
 • מקום כינוס האסיפה ומועדים:
  - האסיפה תתכנס ביום ג', ה- 20.8.2019, בשעה 15:00, במשרדי הבנק. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', ה- 27.8.2019, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 21.7.2019.
  - בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח המיידי. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן: (1) בעל מניות לא רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; (2) בעל מניות רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
  - בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
  - המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
  לפרטים נוספים ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 15.7.2019 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).

לדיווחים והודעות קודמים